eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.11. 2022
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Mosty a tunely: tra������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 193
Viadukty v okol Hanuoviec nad Topou
admin, 09.02.2012 (46933 pretan)

Úsek súasnej trate 193 medzi Kapušanmi pri Prešove a Stráskym bol vybudovaný na základe politického rozhodnutia slovenskej vlády z roku 1939. Touto fotoreportáou si priblíime postupne súasný stav štyroch viaduktov v okolí Hanušoviec nad Topou v smere od Stráskeho do Prešova.

V dôsledku Viedenskej arbitráe bolo štátnou hranicou prerušené jediné elezniné spojenie s východnou asou našej krajiny, kee Košice a súasná tra 190 z Košíc do opu pripadla Maarsku. V roku 1940 sa ustálila peána doprava a na trati z Prešova cez Košice a Slanec do Medzilaboriec a spä chodili denne dva osobné vlaky. alší zrýchlený vlak chodil z Humenného do Bratislavy a spä. Napriek tomu sa Slovenská vláda rozhodla pre výstavbu novej trate a vyuila k tomu projekt z roku 1937 vypracovaný ešte správou SD.
 
Najdlhší viadukt na trati dosahuje dku takmer 400 metrov - smer Prešov
viadukty na trati 193
 
Stavebné povolenie bolo vydané 26. apríla 1939 a samotná stavba bola rozdelená na šes stavebných úsekov. Práce sa zaali slávnostným výkopom v Kapušanoch da 29. júna 1939. Na trati boli vybudované dva tunely a 117 viaduktov, mostov a priepustov, z nich desa väších oceových mostov a viaduktov. Stavebná dka trate Stráske – Prešov je 49,773 km. Tra prekonáva výškový rozdiel od nadmorskej výšky 134,62 v stanici Stráske do vrcholového bodu 296,50 m za prešovským portálom tunela pod Petiom (Nemcovský tunel) odkia opä klesá na nadmorskú výšku 263,98 m v km 50,000 pred novou stanicou Kapušany pri Prešove. O náronosti terénu svedí objem zemných prác. Okrem výlomu tunelových rúr oboch tunelov v objeme 43,750 m3, si stavba vyiadala presun 2 995 250 m3 zeminy. Medzi zastávkou Bystré a výhybou Pavlovce boli postavené štyri viadukty s celkovou dkou 946,92 m.
 
Prvý viadukt leí v priamom smere v km 33,789 tesne pred zhlavím elezninej stanice Hanušovce nad Topou v smere od Bystrého. Tesne pred viaduktom je umiestnené vchodové mechanické návestidlo do stanice. Tra má v smere na Prešov stúpanie 10 ‰. Konštrukcia viaduktu je 92,80 m dlhá a skladá sa z troch polí s rozpätím 3x30 m. Teoretická výška hlavných nosníkov je 3,60 m, ich vzájomná vzdialenos je 3,10 m. Mostovka je horná a najväšia výška koaje nad terénom je asi 22,50 m. Hmotnos oceových konštrukcií viaduktu je 248000 kg (248 t). V okolí prvého viaduktu je bujná vegetácia znemoujúca urobi fotografiu kolmo na most.
 
 Viadukt pred stanicou Hanušovce nad Topou 
viadukty na trati 193
 
Dispozícia viaduktu
viadukty na trati 193
  
Druhý v poradí je Hanušovský viadukt. Vybudovaný bol nad údolím hanušovského potoka v junej asti Hanušoviec nad Topou. Leí v oblúku so zaiatkom v km 36,457. Tesne pred viaduktom je zastávka Hanušovce nad Topou mesto. Mesto leí s asti aj v údolí pod viaduktom.
 
Hanušovský viadukt - dispozícia
viadukty na trati 193
 
viadukty na trati 193
 
Viadukt sa skladá z jedného klenutého otvoru v stráskej opore svetlosti betónovej klenby 7,00 m a deviatich otvorov s oceovou konštrukciou priehradovou rozpätia 1x30,5 m a 8x42,40 m, take most je dlhý 389,90 m. Prvé štyri otvory sú v pravostrannom oblúku polomeru 350 m, dva otvory sú v prechodnici a posledné tri otvory sú v priamke. Niveleta eleznice má stúpanie 10 . Teoretická výška hlavných nosníkov je 5,10 m (v prvom poli 4,04), ich vzájomná vzdialenos je 3,80 m (v prvom poli 3,61 m). Mostovka je horná a mostné piliere majú v závislosti od terénu rôznu výšku, najvyšší pilier dosahuje výšku takmer 28 metrov a najväšia výška koaje nad terénom je asi 40 m. Hmotnos oceovej konštrukcie je 1335000 kg (1 335 t).
 
Výstavba
viadukty na trati 193
 
Stavba spodnej konštrukcie viaduktu si vyiadala výkop cca 15 000 m3, v hlbokých stavebných jamách, asi 15 000 m3 betónového a cca 2 500 m3 obkladaného muriva, výstavba trvala od septembra do augusta 1942. Na výkopových prácach zakladacích bolo treba odpracova okolo 260 000 hodín a na prácach murárskych a betonárskych cca 330 000 hodín. Viadukt je vzácnou technickou pamiatkou, pretoe je najdlhším elezniným mostom postaveným v oblúku nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe. 
 
Najdlhší viadukt v strednej Európe v oblúku - panoráma
viadukty na trati 193
 
Najvyšší pilier dosahuje výšku 28 metrov
viadukty na trati 193
  
Hanušovský viadukt
viadukty na trati 193
 
Smer Stráske
20070930_0998_193_hanusmost2_420
 
Historicky nákladný vlak s parným rušom 477.013 na ele
viadukty na trati 193
 
Viadukt bol na sklonku druhej svetovej vojny poškodený nemeckým vojskom pri ústupe. Oporné múry boli poškodené a oceové konštrukcie zhodené s pilierov pokrútené leali v údolí. Len krajné konštrukcie zostali hore.
 
Zniený Hanušovský viadukty
viadukty na trati 193
 
Tretí viadukt leí v priamom smere nealeko druhého najdlhšieho viaduktu v km 37,286. Vybudovaný je v priamke pri stúpajúcej nivelete eleznice 11.52 . Konštrukcia je 271,12 m dlhá a skladá sa zo štyroch polí priehradovým rozpätia po 51.20 m a z krajných polí z dvoch zdruených elezobetónových klenieb svetlosti po 12 m. Teoretická výška hlavných priehradových klenieb oceovej konštrukcie je 6,40 m a ich vzájomná vzdialenos 3,50 m. Hrúbka elezobetónových klenieb v závere je 0,60 m. Mostovka je horná a najväšia výška koaje nad terénom je asi 33,0 m. Hmotnos oceových konštrukcií viaduktu je 919500 kg (919,5 t).
 
Dispozícia
viadukty na trati 193
 
 Výstavba
viadukty na trati 193
 
 Viadukt má po dve klenby na oboch stranách
viadukty na trati 193
 
Štvrtý viadukt leí v obvode výhybne Pavlovce, dnes je to iba elezniná zastávka. Viadukt je vybudovaný v priamke, v priechodnici a v avostrannom oblúku polomeru 450 m. Mostná konštrukcia viaduktu sa skladá z piatich priehradových polí rozpätia 34,00 + 3x40,00 + 34,00 m, take je dlhá 193,10 m. Niveleta eleznice stúpa 10,3 . Mostovka je horná a najväšia výška koaje nad terénom údolia je asi 30 m. Teoretická výška hlavných priehradových nosníkov je 5,84 m (v krajných poliach 4,68 m) a vzájomná ich vzdialenos je 3,20 m. Hmotnos oceových konštrukcií je 602000 kg (602 t). Aj tento viadukt bol na konci druhej svetovej vojny poškodený.
 
Dispozícia viaduktu
viadukty na trati 193
 
Viadukt pri Pavlovciach
viadukty na trati 193
 
 Vojnovými udalosami poškodený viadukt
viadukty na trati 193
 
Viadukty poškodené poas druhej svetovej vojny boli po skonení vojny obnovené. Vykonaná bola obnova aj na tejto takmer úplne znienej trati a jej posledný úsek medzi Stráskym a Pavlovcami bol odovzdaný do prevádzky 30. novembra 1947.
 
Pramene:  
  1. Ing. Kubáek a kol.: Dejiny elezníc na území Slovenska, SR 1999
  2. Hlavná eleznica Stráske – Prešov, pamätný spis z príleitosti odovzdania verejnej premávke, Ministerstvo dopravy a verejních prác, Ústredná stavebná správa elezniná v Bratislave, 1943, 
  3. Rekonštrukcia elezníc na Slovensku, Vydalo Povereníctvo dopravy a verejných prác v Bratislave.
Pôvodný lánok vyšiel da 17. decembra 2007. Prisúbil som vtedy, e informácie o viaduktoch v okolí Hanušoviec nad Topou doplním, len o zistím nieo nové. Fotografie viaduktov v okolí Hanušoviec nad Topou si môete pozrie vo fotoalbume. V lánku boli opravené údaje o hmotnosti oceových konštrukcií viaduktov. Foto: © Ing. Peter Páteek & Norbert Mondek

Svisiace lnky:
eleznin zastvka Nin ebastov (09.04.2011)
Vlet za papagjom do Hanuoviec nad Topou (20.02.2011)
ivot v st. arisk Lky (2.) (11.12.2008)
Vlet v Kapuanoch pri Preove (11.06.2008)
ivot v st. arisk Lky (31.05.2008)
Tra 193: Preov - Vranov nad Topou - Strsk - Humenn (27.09.2007)


Home