VŠEOBECNÉ PODMIENKY pre používanie stránok ŽELEZNIČNÉ.INFO

Autor: Ing. Peter Páteček <peter.patecek(at)zeleznicne.info>, Téma: Redakcia, Vydané dňa: 27. 01. 2008

1. Každý návštevník on-line magazínu o železniciach na Slovensku ŽELEZNIČNÉ.INFO súhlasí s týmito zverejnenými Všeobecnými podmienkami a nie je oprávnený konať v rozpore s nimi.
 
V opačnom prípade odíďte a nenavštevujte tieto stránky!
 
 


2. Magazín o železniciach na Slovensku ŽELEZNIČNÉ.INFO sú slobodné a nezávislé internetové stránky, ktorých prevádzku financuje z vlastných zdrojov ich administrátor.

3. Redakcia magazínu o železniciach na Slovensku ŽELEZNIČNÉ.INFO môže v prípade porušenia týchto všeobecných podmienok požadovať náhradu škody majetkovej a nemajetkovej tak, ako to vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

4. Redakcia magazínu o železniciach na Slovensku ŽELEZNIČNÉ.INFO nenesie zodpovednosť za prípadné škody, ktoré návštevníkom môžu vzniknúť zverejnením neúplných, chybných alebo nesprávnych informácií a údajov, alebo z dôvodu nefunkčnej prevádzky alebo ukončenia prevádzky.

5. Autorské práva sú vyhradené. Návštevník nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu redakcie alebo príslušného autora publikovať a distribuovať v elektronickej ani v inej forme časti alebo celky textových a grafických dokumentov, alebo za úhradu poskytovať žiadne materiály zverejnené na stránkach on-line magazínu o železniciach na Slovensku ŽELEZNIČNÉ.INFO a to aj v inom než slovenskom jazyku.

6. Kopírovanie a skladovanie obsahu on-line magazínu o železniciach na Slovensku ŽELEZNIČNÉ.INFO pre iné ako osobné nekomerčné účely je výslovne zakázané!

7. Každý návštevník má právo na informácie zverejnené na stránkach on-line magazínu o železniciach na Slovensku ŽELEZNIČNÉ.INFO. Niektoré články, albumy fotografií a diskusné fóra môžu byť prístupné len po zaregistrovaní návštevníka.

8. Zaregistrovaný návštevník môže dostávať informácie o nových článkoch elektronickou poštou a môže pridávať vlastné príspevky do diskusných fór. Redakcia magazínu o železniciach na Slovensku ŽELEZNIČNÉ.INFO nezaručuje nepretržitú dostupnosť týchto služieb, ich funkčnosť môže obmedziť, alebo užívateľovi prístup k nim zrušiť.

9. V prípade uvedenia nesprávnych a nepravdivých údajov do registračného formulára a nefunkčnej e-mailovej schránky, môže byť návštevníkovi registrácia zrušená a môže mu byť zamedzený prístup na stránky magazínu o železniciach na Slovensku ŽELEZNIČNÉ.INFO.

10. Redakcia magazínu o železniciach na Slovensku ŽELEZNIČNÉ.INFO neposkytuje údaje o návštevníkoch tretím osobám, pokiaľ tak v niektorých prípadoch neustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.

11. Všetkým návštevníkom sa zakazuje používať v diskusných fórach vulgárne a hanlivé výrazy. Zakázané sú osobné útoky voči iným návštevníkom, ich osočovanie, zosmiešňovanie a ponižovanie a iné konanie ponižujúce ich ľudskú dôstojnosť. V opačnom prípade redakcia návštevníkovi zruší registráciu a zamedzí prístup na stránky magazínu o železniciach na Slovensku ŽELEZNIČNÉ.INFO.

12. Zakázané sú prejavy rasovej, náboženskej, národnostnej a inej občianskej neznášanlivosti, prejavy xenofóbie a extrémistické prejavy voči rôznym skupinám obyvateľstva. Je zakázané do diskusných fór vkladať odkazy na iné webové stránky s týmto zameraním a stránky, ktoré navádzajú na takúto činnosť. Na takéto konanie návštevníka okrem zrušenia registrácie a zamedzenia prístupu na stránky magazínu o železniciach na Slovensku ŽELEZNIČNÉ.INFO redakcia upozorní príslušné orgány.

13. Zakázané je vkladanie pornografických fotografií do albumov fotografií. Rovnako je zakázané vkladať do diskusných fór nevhodné texty a výrazy, ktoré môžu narušiť mravnú výchovu maloletých a mladistvých, a rovnako je zakázané vkladať odkazy na internetové stránky s týmto zameraním. Na takéto konanie okrem zrušenia registrácie a zamedzenia prístupu na stránky magazínu o železniciach na Slovensku ŽELEZNIČNÉ.INFO redakcia upozorní príslušné orgány.

14. Zakázané je akýmkoľvek spôsobom kohokoľvek navádzať na páchanie trestnej a inej protizákonnej činnosti. Na takéto konanie okrem zrušenia registrácie a zamedzenia prístupu na stránky magazínu o železniciach na Slovensku ŽELEZNIČNÉ.INFO redakcia upozorní príslušné orgány.

15. Zakázaná je akákoľvek propagácia politických strán. Rovnako sú zakázané nevhodné príspevky a osočujúce vyjadrenia na činnosť vlády SR, parlamentu a iných štátnych orgánov.

16. Zakázané je vkladať reklamné príspevky a texty a odkazy na stránky za účelom reklamy tovarov (napr. železničné modely) alebo služieb (napr. výroba železničných modelov).

17. Každý návštevník je výhradne zodpovedný za obsah svojich príspevkov. Návštevník nesie priamu zodpovednosť za text, ktorý prostredníctvom stránok magazínu o železniciach na Slovensku ŽELEZNIČNÉ.INFO publikuje.

18. Redakcia magazínu o železniciach na Slovensku ŽELEZNIČNÉ.INFO si vyhradzuje právo na zrušenie registrácie a zamedzenie prístupu návštevníkovi, ktorý svojim vystupovaním v diskusných fórach dlhodobo vyvoláva konflikty, prispieva do nich nič nehovoriacimi príspevkami, alebo uvádza nepravdivé informácie.

19. Redakcia si vyhradzuje právo zablokovať prístup návštevníkom, ktorí na stránky magazínu o železniciach na Slovensku ŽELEZNIČNÉ.INFO pristupujú z rovnakých IP adries, ako mal návštevník, ktorému bola zrušená registrácia a zablokovaný prístup z dôvodu porušenia týchto Všeobecných podmienok.

20. Redakcia magazínu o železniciach na Slovensku ŽELEZNIČNÉ.INFO nenesie zodpovednosť za správanie a konanie návštevníkov a zaregistrovaných návštevníkov.

21. Redakcia magazínu o železniciach na Slovensku ŽELEZNIČNÉ.INFO nenesie zodpovednosť za obsah príspevkov vložených návštevníkmi stránok.

22. Redakcia nenesie zodpovednosť za obsah internetových stránok, na ktoré vedú odkazy zo stránok magazínu o železniciach na Slovensku ŽELEZNIČNÉ.INFO.

23. Redakcia magazínu o železniciach na Slovensku ŽELEZNIČNÉ.INFO nenesie zodpovednosť za funkčnosť odkazov na iné stránky.

24. Redaktor, pokiaľ nie je inak uvedené, má rovnaké práva a povinnosti, ako ktorýkoľvek návštevník magazínu o železniciach na Slovensku ŽELEZNIČNÉ.INFO.

25. Redaktor má právo vkladať fotografie do spoločného albumu fotografií a zakladať vlastné albumy fotografií.

26. Redaktor má právo publikovať vlastné články pod vlastným menom a označovať fotografie vlastným menom a copyrightom.

27. Redaktor je pri publikovaní článkov povinný dodržiavať autorský zákon a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.

28. Názvy spoločností, firiem a produktov, ktoré môžu byť zobrazené na stránkach magazínu o železniciach na Slovensku ŽELEZNIČNÉ.INFO môžu byť ochrannými známkami.

29. Prípadné spory medzi návštevníkmi alebo redaktormi rieši administrátor.

30. Redakcia si vyhradzuje právo na zmeny obsahu stránok magazínu o železniciach na Slovensku ŽELEZNIČNÉ.INFO, a to kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia, a bez povinnosti náhrady voči ktorémukoľvek návštevníkovi alebo tretej strane.

31. Redakcia magazínu o železniciach na Slovensku ŽELEZNIČNÉ.INFO si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto Všeobecné podmienky upraviť a pozmeniť.