eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.11. 2022
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Mosty a tunely: tra������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 193
eleznin zastvka Nin ebastov
Noris, 09.04.2011 (32069 pretan)

V kedysi samostatnej obci Niný Šebeš, dnes miestnej asti Prešova – Niná Šebastová leí elezniná zastávka Niná Šebastová, ktorá sa nachádza v km 53,87 na tratiach SR 193 Prešov – Humenné a 194 Prešov – Bardejov medzi stanicami Šarišské Lúky a Kapušany pri Prešove. Táto zastávka vznikla u pri výstavbe trate do Bardejova v roku 1893. Svoj úel plnila hlavne vaka nealekým kúpeom Iša. Ke tieto kúpele zanikli v osemdesiatych rokoch dvadsiateho storoia, zaal úpadok tejto zastávky...

Uvedená elezniná zastávka prešla rekonštrukciou v roku 1943 pri výstavbe trate do Humenného. Nástupište na tejto zastávke bolo s pevnou hranou typu SUDOP (povrchovú úpravu tvorila nástupištná doska). Pre nízku frekvenciu cestujúcich, ktorí vyuívali prepravu elezninou dopravou, bolo elezninou spolonosou Slovensko (ZSSK), od GVD 2005/2006 zrušené zastavovanie všetkých osobných vlakov na uvedenej zastávke. Hlavný dôvod bol, e Niná Šebastová je miestnou asou mesta Prešov, kde premáva mestská hromadná doprava. 
 
elezniná zastávka Niná Šebastová v roku 2008
Niná Šebastová 
 
elezniná zastávka Niná Šebastová v roku 2011
Niná Šebastová
 
Po viac ako piatich rokoch od zrušenia zastavovania vlakov, na konci marca tohto roku, zaali pracovníci SR s demontáou nástupištných dosiek a taktie aj nástupištného podloia. Ako dôvod SR uviedli, e sa nástupište nevyuívalo a nevykonávala sa na om pravidelná údrba, ím dochádzalo k zvetrávaniu a znehodnocovaniu stavebných prvkov, ktoré môu by vyuité na opravy resp. prestavbu sypaných nástupíš na frekventovaných elezniných zastávkach v obvode Oblastného riaditestva Košice.
 
Nástupištné dosky boli odstránené a prevezené pre
Niná Šebastová
 
V blízkosti zastávky, v km 53,997, sa nachádza elezniné priecestie, kde sa kriuje tra s cestou 3. triedy. Aj toto mohlo zavái pri zrušení zastavovania vlakov na tejto zastávke, pretoe poas pobytu vlaku v zastávke v smere do Prešova bolo priecestie aktívne a predlovala sa tak akacia doba áut. V blízkosti elezniného priecestia sa nachádza aj bývalé stanovište závorára, ktoré je v súasnosti obývané.
 
elezniné priecestie v km 53,997 a bývalé závorárske stanovište  Niná Šebastová
 
elezniné priecestie v km 53,997 sa nachádza pred zastávkou
v smere od Prešova
Niná Šebastová
 
Na zastávke sa nachádzali dva elezniné objekty. Samotná budova zastávky, kde sa v minulosti predávali cestovné lístky, o svedí o vyuívaní tejto zastávky cestujúcimi. V druhej budove boli umiestnené suché toalety. Avšak táto budova na zaiatku roka 2007 vyhorela a v roku 2010 bola táto budova zbúraná. Budovu zastávky má pravdepodobne niekto v podnájme, kee tam je registrovaný pohyb cudzích osôb.
 
Dva elezniné objekty na elezninej zastávke Niná Šebastová
v roku 2008... Niná Šebastová
 
...a stav v roku 2011
Niná Šebastová
 
Ostáva len dúfa, e táto zastávka v ase zastavovania vlakov plnila plnohodnotne svojmu úelu, a e demontované asti nástupiša budú pouité na iných zastávkach a budú svoj úel plni aj naalej. A na záver musím doda, e od asu kedy bolo zrušené zastavovanie vlakov na tejto zastávke, sa v jej okolí postavilo mnoho nových rodinných domov. A preto si myslím, e zrušenie tejto zastávky bolo vemi zlé rozhodnutie, a len podporuje cestovanie individuálnou automobilovou dopravou.
 
Text: © Norbert Mondek
 
Fotografie: © Norbert Mondek & Ing. Peter Páteek

Svisiace lnky:
Viadukty v okol Hanuoviec nad Topou (09.02.2012)
Vlet za papagjom do Hanuoviec nad Topou (20.02.2011)
ivot v st. arisk Lky (2.) (11.12.2008)
Vlet v Kapuanoch pri Preove (11.06.2008)
ivot v st. arisk Lky (31.05.2008)
Tra 193: Preov - Vranov nad Topou - Strsk - Humenn (27.09.2007)


Home