eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.11. 2022
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Mosty a tunely: tra������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 193
ivot v st. arisk Lky (2.)
Noris, 11.12.2008 (31163 pretan)

  Pri písaní prvého lánku som ešte nevedel, e budem pisa aj druhý lánok. Týmto druhým lánkom teda doplním predchádzajúci lánok. A kede dnes máme 115. výroie trate 194 Prešov - Bardejov, a v období máj - december 2008 prebehla rekonštrukcia elezninej stanice Šarišské Lúky, to je vhodná príleitos pre napísanie tohto lánku.

V období od mája do decembra t.r. prebiehala rekonštrukcia elezninej stanice Šarišské Lúky. Poas rekonštrukcie sa vybudovali dve nové nástupištia, zrekonštruovala sa výpravná budova, stavadlá a boli vymenené koaje. Rekonštrukcia výpravnej budovy zahala výmenu okien, vymaovanie interiéru, nové podlahy, novú omietku a zateplenie budovy. Kompletne bola zrekonštruovaná dopravná kancelária a urobená bola tie nová elektroinštalácia.  

Výpravná budova - poas rekonštrukcie

Ako bolo spomenuté, alšou súasou rekonštrukcie bolo vybudovanie dvoch nástupíšt. O budovaní nástupiša pre tretiu koaj (1. dopravnú koaj) tu u lánok bol, no v lete t.r. zaali budova nástupište aj pre druhú koaj (2. dopravnú koaj), prekákou budovania tohto nástupiša bola jedna lampa, ktorá slúi na osvetlenie koají. Týmto sa zárove chcem opravi, pretoe v prvom lánku som uviedol mylnú informáciu, a to e nástupište pre tretiu koaj (1. dopravnú koaj) bude slúi aj pre druhú koaj (2. dopravnú koaj). Tento predpoklad nebol správny.  

Výstavba nástupiša pre druhú koaj

alej bola vybudovaná nová istika odpadových vôd, nakoko na tomto mieste nie je mestká kanalizácia. Boli zrekonštruované aj pôvodné rozvádzae elektrickej energie, ktoré boli doplnené novými istimi a káblami, a vybudovaná bola jedna úplne nová rozvodna elektrickej energie, ktorá slúi pre potreby výpravnej budovy. Vybudovaný bol nový chodník pre prístup na stanicu, a vydladené bolo miesto pred výpravnou budovou.  

Elektrické rozvádzae

 Na stanici boli pôvodne len vchodové návestidlá, no po rekonštrukcii elezninej stanice Prešov pribudlo jedno odchodové návestidlo smer Prešov. Na miestnych vlekových koajách, ktoré patria majiteovi vleky sa nachádza koajová kriovatková výhybka, tzv. angliák. Na stanici sú dve stavadlá, ktoré dostali novú omietku poda vzoru výpravnej budovy, stavadlo II, ktoré je na zhlaví smer Humenné je trvalo obsadené výhybkárom, no stavadlo I je obsadené len poda potreby a vyhybkár má miestnos v dopravnej kancelárii. V dopravnej kancelárií sa nachádza stanovisko výpravcu, ktorý tu má indikaný panel a kúe od výhybiek.   

Indikaný panel výpravcu

 

Kúe od výhybiek

  Nová elezniná stanica Šarišské Lúky vznikla roku 1943, po vybudovaní trate Prešov - Stráske, výpravna budova tu bola pravdepodobne pôvodná, no bez WC a akárne, ktoré sú v prístavbe. Na záver u len dodám, e je to u 115 rokov, o chodia vlaky do Bardejova. Dúfam, e aj touto rekonštrukciou sa zvýši kultúra cestovania a poet udí cestujúcich vlakmi.

Fotografie zo elezninej stanice Šarišské Lúky si môete pozrie vo fotoalbume. Fotografie a text: © autor

 

Svisiace lnky:
Viadukty v okol Hanuoviec nad Topou (09.02.2012)
eleznin zastvka Nin ebastov (09.04.2011)
Vlet za papagjom do Hanuoviec nad Topou (20.02.2011)
Vlet v Kapuanoch pri Preove (11.06.2008)
ivot v st. arisk Lky (31.05.2008)
Tra 193: Preov - Vranov nad Topou - Strsk - Humenn (27.09.2007)


Home