eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 03.10. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Mosty a tunely: tra������������������������������������������������������������������������ 193
ivot v st. arisk Lky
Noris, 31.05.2008 (34887 pretan)

 elezniná stanica Šarišské Lúky sa nachádza na trati 193 Prešov – Humenné a na trati 194 Prešov – Bardejov. V súasnosti je stanica vyuívaná prevane pre nákladnú dopravu, ale stoja tu aj osobné vlaky. Aj ke tu necestuje vea udí, pretoe stanica je aleko od obytných domov, udia tu cestujú do práce v blízkom priemyselnom parku zvaným Širpo.

Na stanici sa nachádzajú 4 koaje, jedna vleková koaj, 11 výhybiek, 3 návestidlá a 2 stavadlá, ktoré sú obsluhované poda potreby. Výhybky sú tu jednoduché, zaisované kukami proti posunu a inému pouitiu. Dôvod, preo sú v stanici iba tri návestidlá som sa nedozvedel, chýba jedno odchodové návestidlo smerom do Kapušian pri Prešove.  
 
Staniná budova
 
 
Presne pred mesiacom (30.4.2008) sa zaala rekonštruova druhá a tretia koaj, dostavalo sa nové nástupište (spoloné pre druhú a tretiu koaj), ktoré umoní pohodlnejšie nastupovanie do voza hlavne starším uom. Dnes ešte nebolo v prevádzke, ale od pondelka 2.6.2008 by sa malo zaa pouíva. Poas výstavby nástupiša boli všetky osobné vlaky presmerované na štvrtú koaj a nákladné vlaky premávali po druhej koaji.  
 
Rekonštrukcia nástupiša pri druhej a tretej koaji
 
 
elezniná stanica zaína výhybkou . 1 v smere od Kapušian pri Prešove, z ktorej ide vleková koaj do miestnej píly, alej pokrauje k stavadlu I, kde sa koaj rozvetvuje na alšie štyri koaje. Na druhej strane stanice smerom do Prešova sa nachádza stavadlo II. Stanica koní výhybkou . 11 smerom do Prešova a vlekou do miestneho závodu Kronospan, ktorú obsluhuje Rosnika, a ešte je tu u nefungujúca vleka do stavebnín.
 
Zhlavie smer Kapušany pri Prešove


Zhlavie smer Prešov
 
 
alej sa v stanici nachádzajú nepouívané vlekové koaje do u spomínaného priemyselného parku Širpo. Je tu aj remíza, ktorá sa u nepouíva, rušne stoja pred bránou. Na stanici bývajú odstavené vozne pre nákladnú dopravu. 
 
Vlekové koaje

Som rád, e aj takáto malá stanica sa dokala aspo iastonej rekonštrukcie, ktorá uahí cestovanie. Neskôr doplním aj fotografie z interiéru staninej budovy.

Fotografie zo elezninej stanice Šarišské Lúky si môete pozrie vo fotoalbume. Foto: © Norbert Mondek

Svisiace lnky:
Viadukty v okol Hanuoviec nad Topou (09.02.2012)
eleznin zastvka Nin ebastov (09.04.2011)
Vlet za papagjom do Hanuoviec nad Topou (20.02.2011)
ivot v st. arisk Lky (2.) (11.12.2008)
Vlet v Kapuanoch pri Preove (11.06.2008)
Tra 193: Preov - Vranov nad Topou - Strsk - Humenn (27.09.2007)


Home