eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 08.12. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
N������������������������������������������������������������������������kladn������������������������������������������������������������������������ doprava
Jarn prce pod Tatrami
Peter, 16.03.2014 (78886 pretan)

Asi pred mesiacom a pol sme Vám priniesli informácie o aktuálnom stave snehovej pokrývky pod Tatrami. Tento týde som potreboval vybavi nieo v Poprade. Spojil som uitoné s príjemným a pozrel som sa aj na polia pod Tatrami, i u aj tam zvláštna tohtoroná zima umonila jarné práce na našich poliach. Nasledujúca fotoreportá je pochopitene nielen o traktoroch.

Cestou do Popradu som sa zastavil najprv vo Vydrníku, v jednej z podtatranských obcí. Slnené a teplé poasie vylákalo na polia ponohospodárov, polia boli poorané a v ase mojej takpovediac kontrolnej misie prebiehala sejba. Traktory behali so sejakami po poliach a sadili našu tohtoronú úrodu. Ako som tak sledoval jarné práce v chotároch v okolí Vydrníka, prešlo okolo aj pár vlakov, ktoré tie bolo potrebné zadokumentova.
 
Vydrník - dvojiku 131.016+131.015 (tu ako Rv do Popradu) ešte raz uvidíme
Tra 180
 
Ruše 361.002 na ele R 601 z Bratislavy do Košíc
Tra 180
  
Z Vydrníka som išiel priamo do Popradu, ktorý bol mojim cieom. V Poprade som vybavil všetko potrebné v predstihu, preto som sa rozhodol skontrolova priebeh jarných prác aj v iných podtatranských lokalitách. Zamieril som preto na Štrbu, o urite všetkých ítajúcich prekvapuje. Na Štrbu som prišiel pár minút pred prechodom vlaku Ex 122 Košian do Prahy. Na západnej strane stanice Štrby však iadne jarné práce na poliach neprebiehali, take okrem Košiana nebolo iných objektov na sledovanie a fotenie.
 
Ex 122 Košian z Košíc do Prahy
Tra 180
 
Premiestnil som sa teda na východnú stranu stanice Štrba s nádejou, e aspo tam sa nájde nejaký traktor na podtatranských poliach. No ia, okrem pár vlakov, ktoré obas prešli, traktor sa neobjavil ani jeden.
 
Ruše 183.004 vykonáva postrk na štrbskej rampe - prvé stretnutie
Tra 180
 
MÚV sa spúša pomaly zo Štrby
Tra 180
 
Zubaka sa pre zmenu pomaly ahá na Štrbské Pleso
Tra 182
 
Modrá 362.012 na ele meškajúceho R 603
Tra 180
 
Modrá ešte raz, aj ke modrá u dávno vyšla z módy...
Tra 180
  
Osobný vlak s rušom 163.119 na ele
Tra 180
 
"Gorila" 350.017 na ele IC 503
Tra 180
  
Zatia, o v mojom diári Vydrník získal plus, na Štrbe som si poznail dvakrát veké mínus. Túto štatistiku bolo potrebné vylepši a preto som zamieril do Vaca, alšej podtatranskej obce. Tu, najprv pred obcou som u na prvý pohad zaregistroval ulý pohyb na poliach. 
 
Reko ruše 361.104 na R 608 pred Vacom
Tra 180
 
No nezdral som sa dlhšie, predsa len as pokroil a chotár v okolí Vaca je veký, preto som zašiel aj kúsok alej za obec. Tu sa na okolitých poliach preháalo viacero traktorov, oralo, bránilo a sadilo sa ostošes. Poznail som si do diára dva veké plusy pre Vaec a priebene robil fotodokumentáciu.  
 
Osobný vlak so zelenou 163.106 na ele
Tra 180
 
Drevený vlak s dvojikou 131.085+131.086
Tra 180
 
Na ele vlaku s rudou bola dvojika 131.084+131.083
Tra 180
 
Spomínaná dvojika 131.016+131.015 so súpravou nových plošinových vozov
Tra 180
 
Plošinový voze radu Sggnss bielej farby
Tra 180
 
dtto
Tra 180
 
Ruše 183.004 vykonáva postrk na štrbskej rampe - druhé stretnutie
Tra 180
 
"Gorila Kakadu" 350.008 na ele IC do Bratislavy
Tra 180
 
Elektrická poschodová jednotka - riadiaci voze 971.009-6
Tra 180
 
Je domaované, zroloval som plátno, zbalil stojan,
utrel som štetce a zamieril domov
Tra 180 
 
Jarné práce v alších podtatranských obciach sná skontrolujem nabudúce. Ve poda kalendára nám ešte vládne pani Zima. Text a foto © autor. Fotografie budú pridané do príslušných fotoalbumov.

Svisiace lnky:
Modernizcia elezninej trate Poprad Luivn (31.01.2018)
eleznin stanica Vydrnk (KB) (14.01.2016)
Rekontrukcia prijmacej budovy v Koiciach pokroila (2.) (25.10.2015)
Pendolino na Slovensku op skonilo (24.07.2015)
Po stopch zhadnho (ne)tvora (30.03.2015)
trba je trba (04.11.2014)
Rekontrukcia prijmacej budovy v Koiciach pokroila (26.10.2014)
Snehov spravodajstvo zo trby (09.02.2014)
Ako si v piatok zresetova hlavu (27.09.2013)
Historick kalendr (1.) (01.06.2013)
Zimn pohadnica zo trby (05.03.2013)
Kraoviansky tunel 2. (04.11.2012)
Vykoajenie nkladnho voza vo Vchodnej (08.10.2012)
Utorok vo Vaci (21.02.2012)
eleznin stanica Koice prejde obnovou (20.01.2012)
tiavnick tunel (05.01.2012)
Bujanovsk tunel (11.11.2011)
Mimoriadne vlaky Margecany Krompachy po novom (10.09.2010)
Vlaky nahradia autobusy v seku Margecany Krompachy (25.08.2010)
Run viadukt, tunel, zastvka, vhyba (23.12.2009)
ahanovsk tunel (08.11.2009)
Modernizcia elezninej stanice Poprad-Tatry (2.) (31.10.2007)
Modernizcia elezninej stanice Poprad-Tatry (1.) (30.10.2007)
Tra 180: ilina - Vrtky - Poprad-Tatry - Margecany - Kysak - Koice (27.09.2007)


Home