Železnièné.info pro PDA Železnièné.info pro PDA - 03.10. 2022
Home | Top 10 | Vyh¾adávanie |
Mosty a tunely: tra������������ 180
Kra¾oviansky tunel 2.
Peter, 04.11.2012 (62006 preèítané)

Kra¾oviansky tunel 2. leží na elektrifikovanej železniènej trati 180 Košice – Žilina, medzi stanicami Kra¾ovany a Turany. Vybudovaný bol pri výstavbe druhej ko¾aje medzi Žilinou a Spišskou Novou Vsou, s ktorou sa zaèalo ešte pred vznikom Slovenského štátu a Slovenské železnice v stavebných prácach pokraèovali. Niektoré úseky boli dokonèené ešte poèas vojny. Nový dvojko¾ajný Kra¾oviansky tunel bol dokonèený až po ukonèení druhej svetovej vojny v roku 1948.

Dvojko¾ajný Kra¾oviansky tunel 2. dlhý 499 m leží v km 300,511, západne od železniènej stanice Kra¾ovany. Jeho svetlý tunelový prierez je 9,0/6,5 m. Razený bol rakúskou tunelovacou metódou. Nadložie nad tunelom dosahuje výšku 110 m. Pri razení tunela v prostredí tvoreného vápencom a dolomitom sa vyskytli viaceré poruchy, tzv. komíny, ktoré museli by vyplnené kamenným murivom. Obmurovka je betónová, sèasti z andezitového a žulového kameòa. Izolácia je betónová s prísadou trisocal.
 
Poèas výstavby vodného diela Krpe¾any v rokoch 1951 až 1957 došlo k preloženiu hlavnej cesty a železniènej trate.
 
Situácia pred a po výstavbe VD Krpe¾any
Mapa z èias pred výstavbou VD Krpe¾any (zdroj)
Kra¾oviansky tunel
 
Súèasný stav
Kra¾oviansky tunel
  
Východný portál (P1)
Kra¾oviansky tunel
 
  Tunel je postavený v oblúku
Kra¾oviansky tunel
 
Nadložie nad tunelom dosahuje výšku 110 m
Kra¾oviansky tunel
 
Osobný vlak sa blíži k tunelu
Kra¾oviansky tunel
  
Kra¾oviansky tunel
 
Západný portál (P2)
Kra¾oviansky tunel
 
 Návestidlo autobloku tesne pred portálom 
Kra¾oviansky tunel
 
Cesta I/18 nad tunelovou rúrou
Kra¾oviansky tunel
 
Tunelová rúra je predåžená - predsunutá pred svah
Kra¾oviansky tunel
 
Zárubný múr
Kra¾oviansky tunel
 
Poh¾ad zhora na vlak vchádzajúci do tunela
Kra¾oviansky tunel
 
Situácia pred tunelom - teleso trate slúži ako hrádza VD
Kra¾oviansky tunel
  
Kra¾oviansky tunel (1.) na KBŽ
 
Po vybudovaný nového Kra¾ovianskeho tunela (2.) bol z prevádzky vyradený starý Kra¾oviansky tunel vybudovaný na Košicko-bohumínskej železnici, ktorý leží v blízkosti nového tunela v tom istom masíve. Tunel dlhý 407,6 m bol vybudovaný v oblúku s polomerom 380 m. Obmurovka bola aj tomto v tuneli urobená len na problémových miestach a tunel tak pripomína jaskyòu, podobne ako Margeciansky tunel. Pri výstavbe priehrady Krpe¾any bola preložená hlavná cesta I/18 a západný vstup do tunela bol zasypaný. Tunel je od tej doby nepriechodný. Nejaký èas sa využíval ako sklad.
 
Starý tunel je schovaný v poraste
Kra¾oviansky tunel na KBŽ
 
Priestor pred tunelom
Kra¾oviansky tunel na KBŽ
 
Vchod do tunela
Kra¾oviansky tunel na KBŽ
 
Vnútorný priestor tunela bývalej KBŽ
Kra¾oviansky tunel na KBŽ
 
Viac fotografií tunelov je vo fotoalbume. Informácie boli èerpané z literárnych zdrojov:
 
  • Ing. Jiøí Kubáèek, CSc. a kol.: Dejiny železníc na území Slovenska, ŽSR, Bratislava 1999;
  • Rudolf Kukuèík, Pavol Kukuèík: Železnièné a cestné tunely, ŽSR 2002.

Súvisiace èlánky:
Modernizácia železniènej trate Poprad – Luèivná (31.01.2018)
Železnièná stanica Vydrník (KBŽ) (14.01.2016)
Rekonštrukcia prijímacej budovy v Košiciach pokroèila (2.) (25.10.2015)
Pendolino na Slovensku opä skonèilo (24.07.2015)
Po stopách záhadného (ne)tvora (30.03.2015)
Štrba je Štrba (04.11.2014)
Rekonštrukcia prijímacej budovy v Košiciach pokroèila (26.10.2014)
Jarné práce pod Tatrami (16.03.2014)
Snehové spravodajstvo zo Štrby (09.02.2014)
Ako si v piatok zresetova hlavu (27.09.2013)
Historický kalendár (1.) (01.06.2013)
Zimná poh¾adnica zo Štrby (05.03.2013)
Vyko¾ajenie nákladného vozòa vo Východnej (08.10.2012)
Utorok vo Važci (21.02.2012)
Železnièná stanica Košice prejde obnovou (20.01.2012)
Štiavnický tunel (05.01.2012)
Bujanovský tunel (11.11.2011)
Mimoriadne vlaky Margecany – Krompachy po novom (10.09.2010)
Vlaky nahradia autobusy v úseku Margecany – Krompachy (25.08.2010)
Ružín – viadukt, tunel, zastávka, výhybòa (23.12.2009)
ahanovský tunel (08.11.2009)
Modernizácia železniènej stanice Poprad-Tatry (2.) (31.10.2007)
Modernizácia železniènej stanice Poprad-Tatry (1.) (30.10.2007)
Tra 180: Žilina - Vrútky - Poprad-Tatry - Margecany - Kysak - Košice (27.09.2007)


Home