eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 08.12. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Mosty a tunely: tra������������������������������������������������������������������������ 180
Vykoajenie nkladnho voza vo Vchodnej
Peter, 08.10.2012 (85901 pretan)

Dnes ráno v stanici Východná na trati Košice – ilina došlo k vykoajeniu jedného nákladného voza tak, e blokoval dopravu po oboch traových koajach. Strohé informácie o nehodovej udalosti ma zaujali, preto som zmenil som pôvodný program a do Východnej som sa zašiel pozrie. Pôvodne som neplánoval zotrva vo Východnej dlhšie, ale nakoniec som tam aj napriek nepríjemnému poasiu vydral a do obnovenia prevádzky na prvej traovej koaji. 

Po príchode na stanicu vo Východnej (asi o 11.20 h), ktorá leí pribline tri kilometre od rovnomennej obce ma privítal studený, nepríjemný vietor. Našastie som si zobral nejaké obleenie navyše. Naobliekaný som sa premiestoval k západnému zhlaviu, kde stála ucelená súprava nákladných vozov radu Eas naloených eleznou rudou. Nehodová udalos sa stala v obvode stanice Východná. Okolo súpravy sa pohybovalo mnostvo udí od elezníc, ale aj novinárov. Po avej strane trate je zárez a ja som sa rozhodol ís nad zárezom popod les nad traou, kadia som sa dostal a k miestu, kde bol vykoajený voze. Ruše, ani vozne pred vykoajeným vozom tu u neboli. Voze bol vykoajený oboma podvozkami.
 
Pravdepodobne ešte pre výhybkami západného zhlavia došlo k poškodeniu predného podvozka štvorosého voza radu Eas (56 SK-ZSSKC 5975 908-0). Následkom toho došlo k vykoajeniu predného do avej strany a aj zadného podvozku do pravej strany v smere jazdy vlaku. Vykoajené podvozky nesúc archu voza a nákladu doslova orali tra. Poškodený je úsek dlhý asi 150 metrov párnej koaje vrátane viacerých výhybiek. V koajisku boli roztrúsené asti poškodeného podvozku.
 
Nehodová udalos mala pochopitene vplyv na elezninú dopravu. Vykoajený voze zastavil tak, e asou zasahoval do prejazdného prierezu prvej traovej koaji, preto bola doprava obojstranne prerušená. Tesne pred vykoajením, úsekom prechádzal noný rýchlik z Prahy R 441 Excelsior do Košíc. alšie osobné vlaky a rýchliky boli nahradené autobusovou dopravou.  
 
Pribline o 13.30 h prišiel zo iliny do stanice Východná nehodový vlak, ktorý priviezol koajový eriav EDK 750 (99 56 955 1 297-1). eriav s hmotnosou 120 ton má nosnos a 125 ton. Prešli však alšie takmer tri hodiny, kým bol vykoajený voze odstránený z prvej koaji.
 
Do vykoajeného voza bol zakliesnený voze za ním, preto bolo najprv potrebné vozne oddeli a nepoškodený voze odtiahnu. Odstránené boli nárazníky a niektoré alšie súasti oboch vozov. Medzitým od Štrby do stanice Východná prišiel elektrický ruše 183.043, ktorý as súpravy (prvú skupinu vozov) posunoval spä do stanice, kde vozne boli odstavené. Pretoe záa bola priveká, nemohli by odtiahnuté naraz všetky nepoškodené vozne, ale len ich as. Po odtiahnutí prvej skupiny vozov sa odkrylo naplno poškodenie koaje. Preto nasledovalo premeriavanie rozchodu a skúmanie rozsahu poškodenia. Nakoniec sa ruše s piatimi vozami s prvej skupiny vrátil a pomaly odtiahol aj zostávajúce pojazdné vozne do stanice. Vozne z prvej skupiny mal ruše zavesené preto, aby vzhadom na svoju hmotnos nemusel zájs nad poškodené miesto.
 
Po odtiahnutí nepoškodených vozov nasledovalo zodvihnutie a preloenie vykoajeného voza tak, aby nebránil prejazdu vlakov po prvej koaji a mohla tak by obnovená aspo iastone elezniná tra medzi ilinou a Košicami. Nároná operácia bola ukonená asi o 16.15 h s tým, e voze stále stál v koajisku. Poškodené podvozky síce neumonili poloenie voza na koaj a jeho odtiahnutie, ale prerušená elezniná doprava mohla by obnovená aspo po jednej koaji. Práce na odtiahnutí vykoajeného voza a oprave poškodenej trate budú vzhadom na rozsah poškodenia pokraova ešte niekoko dní.
 
Našastie, došlo len k materiálnym škodám. Neviem si predstavi, o by bolo, keby rýchlik z Prahy meškal okolo 20 minút, tak ako predverom. Príiny nehody  vyšetruje inšpekcia SR a alšie orgány. 
 
 
Východná
Východná - NU
 
Miesto nehodovej udalosti
Východná - NU
 
Poškodená koaj
Východná - NU
 
Súprava zastavila na výhybkach
Východná - NU
 
asti poškodeného podvozku
Východná - NU
 
Zlomená koaj
Východná - NU
 
Poškodené podvaly
Východná - NU
 
Súprava vozov Eas s rudou
Východná - NU
 
Vykoajený voze
Východná - NU
 
Detail
Východná - NU
 
Zakliesnené vozne
Východná - NU
 
Oznaenie vykoajeného voza
Východná - NU
 
akanie na eriav
Východná - NU
 
Asistovali aj trolejári - trolej bola bez napätia
Východná - NU
 
eriav EDK 750 zo iliny prišiel asi o 13.30 h
Východná - NU
 
Poškodený úsek  - rakaa ide pre druhú skupinu pojazdných vozov
Východná - NU
 
eriav sa púša do práce
Východná - NU
 
Vykoajený voze bol nakoniec preloený, aby neblokoval prvú koaj
Východná - NU
 
Prvá koaj je opä prejadzná
Východná - NU
 
Dokumentané foto mobilom
Východná - NU
 
Východná - NU
 
 
Východná - NU
 
 
Východná - NU
  
Viac fotografií je vo fotoalbume. Vzhadom na chladné poasie mi nakoniec zlyhala záznamová technika (aj ke som teda nemal nabitú batériu naplno), preto som spravil pár záberov mobilným telefónom. Poasie nebolo dnes vúdne, bolo zamraené a celý úsek je v tieni, tomu zodpovedá aj kvalita fotografií. Foto: © autor

Svisiace lnky:
Modernizcia elezninej trate Poprad Luivn (31.01.2018)
eleznin stanica Vydrnk (KB) (14.01.2016)
Rekontrukcia prijmacej budovy v Koiciach pokroila (2.) (25.10.2015)
Pendolino na Slovensku op skonilo (24.07.2015)
Po stopch zhadnho (ne)tvora (30.03.2015)
trba je trba (04.11.2014)
Rekontrukcia prijmacej budovy v Koiciach pokroila (26.10.2014)
Jarn prce pod Tatrami (16.03.2014)
Snehov spravodajstvo zo trby (09.02.2014)
Ako si v piatok zresetova hlavu (27.09.2013)
Historick kalendr (1.) (01.06.2013)
Zimn pohadnica zo trby (05.03.2013)
Kraoviansky tunel 2. (04.11.2012)
Utorok vo Vaci (21.02.2012)
eleznin stanica Koice prejde obnovou (20.01.2012)
tiavnick tunel (05.01.2012)
Bujanovsk tunel (11.11.2011)
Mimoriadne vlaky Margecany Krompachy po novom (10.09.2010)
Vlaky nahradia autobusy v seku Margecany Krompachy (25.08.2010)
Run viadukt, tunel, zastvka, vhyba (23.12.2009)
ahanovsk tunel (08.11.2009)
Modernizcia elezninej stanice Poprad-Tatry (2.) (31.10.2007)
Modernizcia elezninej stanice Poprad-Tatry (1.) (30.10.2007)
Tra 180: ilina - Vrtky - Poprad-Tatry - Margecany - Kysak - Koice (27.09.2007)


Home