ÄelezniŔnÚ.info pro PDA ÄelezniŔnÚ.info pro PDA - 07.10. 2022
Home | Top 10 | Vyhżadßvanie |
Mosty a tunely: tra´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż 180
Vykożajenie nßkladnÚho voz˛a vo Vřchodnej
Peter, 08.10.2012 (73020 preŔÝtanÚ)

Dnes ráno v stanici Východná na trati Košice – Äilina došlo k vykożajeniu jedného nákladného voz˛a tak, ×e blokoval dopravu po oboch traŁových kożajach. Strohé informácie o nehodovej udalosti ma zaujali, preto som zmenil som pôvodný program a do Východnej som sa zašiel pozrieŁ. Pôvodne som neplánoval zotrvaŁ vo Východnej dlhšie, ale nakoniec som tam aj napriek nepríjemnému poŔasiu vydr×al a× do obnovenia prevádzky na prvej traŁovej kożaji. 

Po príchode na stanicu vo Východnej (asi o 11.20 h), ktorá le×í pribli×ne tri kilometre od rovnomennej obce ma privítal studený, nepríjemný vietor. NašŁastie som si zobral nejaké obleŔenie navyše. Naobliekaný som sa premiest˛oval k západnému zhlaviu, kde stála ucelená súprava nákladných voz˛ov radu Eas nalo×ených ×eleznou rudou. Nehodová udalosŁ sa stala v obvode stanice Východná. Okolo súpravy sa pohybovalo mno×stvo żudí od ×elezníc, ale aj novinárov. Po żavej strane trate je zárez a ja som sa rozhodol ísŁ nad zárezom popod les nad traŁou, kadiaż som sa dostal a× k miestu, kde bol vykożajený voze˛. Ruše˛, ani vozne pred vykożajeným voz˛om tu u× neboli. Voze˛ bol vykożajený oboma podvozkami.
 
Pravdepodobne ešte pre výhybkami západného zhlavia došlo k poškodeniu predného podvozka štvorosého voz˛a radu Eas (56 SK-ZSSKC 5975 908-0). Následkom toho došlo k vykożajeniu predného do żavej strany a aj zadného podvozku do pravej strany v smere jazdy vlaku. Vykożajené podvozky nesúc Łarchu voz˛a a nákladu doslova orali traŁ. Poškodený je úsek dlhý asi 150 metrov párnej kożaje vrátane viacerých výhybiek. V kożajisku boli roztrúsené Ŕasti poškodeného podvozku.
 
Nehodová udalosŁ mala pochopiteżne vplyv na ×elezniŔnú dopravu. Vykożajený voze˛ zastavil tak, ×e ŔasŁou zasahoval do prejazdného prierezu prvej traŁovej kożaji, preto bola doprava obojstranne prerušená. Tesne pred vykożajením, úsekom prechádzal noŔný rýchlik z Prahy R 441 Excelsior do Košíc. ¤alšie osobné vlaky a rýchliky boli nahradené autobusovou dopravou.  
 
Pribli×ne o 13.30 h prišiel zo Äiliny do stanice Východná nehodový vlak, ktorý priviezol kożajový ×eriav EDK 750 (99 56 955 1 297-1). Äeriav s hmotnosŁou 120 ton má nosnosŁ a× 125 ton. Prešli však ´alšie takmer tri hodiny, kým bol vykożajený voze˛ odstránený z prvej kożaji.
 
Do vykożajeného voz˛a bol zakliesnený voze˛ za ním, preto bolo najprv potrebné vozne oddeliŁ a nepoškodený voze˛ odtiahnuŁ. Odstránené boli nárazníky a niektoré ´alšie súŔasti oboch voz˛ov. Medzitým od Štrby do stanice Východná prišiel elektrický ruše˛ 183.043, ktorý ŔasŁ súpravy (prvú skupinu voz˛ov) posunoval späŁ do stanice, kde vozne boli odstavené. Preto×e záŁa× bola priveżká, nemohli byŁ odtiahnuté naraz všetky nepoškodené vozne, ale len ich ŔasŁ. Po odtiahnutí prvej skupiny voz˛ov sa odkrylo naplno poškodenie kożaje. Preto nasledovalo premeriavanie rozchodu a skúmanie rozsahu poškodenia. Nakoniec sa ruše˛ s piatimi voz˛ami s prvej skupiny vrátil a pomaly odtiahol aj zostávajúce pojazdné vozne do stanice. Vozne z prvej skupiny mal ruše˛ zavesené preto, aby vzhżadom na svoju hmotnosŁ nemusel zájsŁ nad poškodené miesto.
 
Po odtiahnutí nepoškodených voz˛ov nasledovalo zodvihnutie a prelo×enie vykożajeného voz˛a tak, aby nebránil prejazdu vlakov po prvej kożaji a mohla tak byŁ obnovená aspo˛ ŔiastoŔne ×elezniŔná traŁ medzi Äilinou a Košicami. NároŔná operácia bola ukonŔená asi o 16.15 h s tým, ×e voze˛ stále stál v kożajisku. Poškodené podvozky síce neumo×nili polo×enie voz˛a na kożaj a jeho odtiahnutie, ale prerušená ×elezniŔná doprava mohla byŁ obnovená aspo˛ po jednej kożaji. Práce na odtiahnutí vykożajeného voz˛a a oprave poškodenej trate budú vzhżadom na rozsah poškodenia pokraŔovaŁ ešte niekożko dní.
 
NašŁastie, došlo len k materiálnym škodám. Neviem si predstaviŁ, Ŕo by bolo, keby rýchlik z Prahy meškal okolo 20 minút, tak ako predvŔerom. PríŔiny nehody  vyšetruje inšpekcia ÄSR a ´alšie orgány. 
 
 
Východná
Východná - NU
 
Miesto nehodovej udalosti
Východná - NU
 
Poškodená kożaj
Východná - NU
 
Súprava zastavila na výhybkach
Východná - NU
 
╚asti poškodeného podvozku
Východná - NU
 
Zlomená kożaj
Východná - NU
 
Poškodené podvaly
Východná - NU
 
Súprava voz˛ov Eas s rudou
Východná - NU
 
Vykożajený voze˛
Východná - NU
 
Detail
Východná - NU
 
Zakliesnené vozne
Východná - NU
 
OznaŔenie vykożajeného voz˛a
Východná - NU
 
╚akanie na ×eriav
Východná - NU
 
Asistovali aj trolejári - trolej bola bez napätia
Východná - NU
 
Äeriav EDK 750 zo Äiliny prišiel asi o 13.30 h
Východná - NU
 
Poškodený úsek  - raka˛a ide pre druhú skupinu pojazdných voz˛ov
Východná - NU
 
Äeriav sa púšŁa do práce
Východná - NU
 
Vykożajený voze˛ bol nakoniec prelo×ený, aby neblokoval prvú kożaj
Východná - NU
 
Prvá kożaj je opäŁ prejadzná
Východná - NU
 
DokumentaŔné foto mobilom
Východná - NU
 
Východná - NU
 
 
Východná - NU
 
 
Východná - NU
  
Viac fotografií je vo fotoalbume. Vzhżadom na chladné poŔasie mi nakoniec zlyhala záznamová technika (aj ke´ som teda nemal nabitú batériu naplno), preto som spravil pár záberov mobilným telefónom. PoŔasie nebolo dnes vżúdne, bolo zamraŔené a celý úsek je v tieni, tomu zodpovedá aj kvalita fotografií. Foto: © autor

S˙visiace Ŕlßnky:
Modernizßcia ×elezniŔnej trate Poprad ľ LuŔivnß (31.01.2018)
ÄelezniŔnß stanica VydrnÝk (KBÄ) (14.01.2016)
RekonÜtrukcia prijÝmacej budovy v KoÜiciach pokroŔila (2.) (25.10.2015)
Pendolino na Slovensku opńŁ skonŔilo (24.07.2015)
Po stopßch zßhadnÚho (ne)tvora (30.03.2015)
Őtrba je Őtrba (04.11.2014)
RekonÜtrukcia prijÝmacej budovy v KoÜiciach pokroŔila (26.10.2014)
JarnÚ prßce pod Tatrami (16.03.2014)
SnehovÚ spravodajstvo zo Őtrby (09.02.2014)
Ako si v piatok zresetovaŁ hlavu (27.09.2013)
Historickř kalendßr (1.) (01.06.2013)
Zimnß pohżadnica zo Őtrby (05.03.2013)
Krażoviansky tunel 2. (04.11.2012)
Utorok vo Va×ci (21.02.2012)
ÄelezniŔnß stanica KoÜice prejde obnovou (20.01.2012)
Őtiavnickř tunel (05.01.2012)
Bujanovskř tunel (11.11.2011)
Mimoriadne vlaky Margecany ľ Krompachy po novom (10.09.2010)
Vlaky nahradia autobusy v ˙seku Margecany ľ Krompachy (25.08.2010)
Ru×Ýn ľ viadukt, tunel, zastßvka, vřhyb˛a (23.12.2009)
Źahanovskř tunel (08.11.2009)
Modernizßcia ×elezniŔnej stanice Poprad-Tatry (2.) (31.10.2007)
Modernizßcia ×elezniŔnej stanice Poprad-Tatry (1.) (30.10.2007)
TraŁ 180: Äilina - Vr˙tky - Poprad-Tatry - Margecany - Kysak - KoÜice (27.09.2007)


Home