eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 19.05. 2022
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Mosty a tunely: tra������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 154
Banskotiavnick (Kolpask) tunel
Peter, 14.08.2008 (16191 pretan)

Banskoštiavnický, resp. Kolpašský vrcholový tunel leí na trati 154 z Hronskej Dúbravy do Banskej Štiavnice, tesne pred poslednou elezninou stanicou Banská Štiavnica.

Tra s normálnym rozchodom 1435 mm z Hronskej Dúbravy do Banskej Štiavnice sa zaala stava poas 2. svetovej vojny roku 1943, lene pre vojenské udalosti a povojnovú obnovu elezníc, ktorá sa sústredila na iné trate, bola stavba trate dokonená a v roku 1949 a prevádzka na nej bola slávnostne otvorená 29.10.1949. Nová tra s normálnym rozchodom známa aj pod názvom „Tra mládee“ nahradila pôvodnú úzkokoajnú tra, ktorá bola zrušená. Pre výstavbu trate je rozhodujúci dátum 1.4.1948, práve od tohto da sa na podnet „ústredného sväzu slovenskej mládee“ tra zaala stava ako „Tra mládee“. Na novej trati s horským charakterom bol v rámci 4. stavebného úseku vybudovaný jeden tunel s dkou 1194,45 m, v ktorom tra dosahuje vrcholový bod. Od vrcholového bodu tra klesá do elezninej stanice Banská Štiavnica.
 
Výstavba a parametre tunelu
 
Výstavba tunelu zaala na jese roku 1943, kedy sa na banskoštiavnickej strane zaala da 29.9.1943 razi smerová štôla. Na dúbravskej strane sa s razením zaalo o mesiac neskôr da 25.10.1943. Smerová štôla bola prerazená da 27.9.1946 v km 18,559 za úasti povereníka dopravy a verejných prác a podpredsedu SNR. Tunel bol razený poväšine v porfilitickom lasovitom andezite, iastone v íloch premiešaných s hlinou, priom výška nadloia tunela je 43 m. Výstavba tunela išla pomaly, do 1.4.1948 bol maximálny denný postup pri razení smerovej štôlne pribline 5,2 m a priemerný mesaný postup plnej tunelovej rúry bol mesane asi 12 m. Práce na plnej tunelovej rúre boli vykonané v rozsahu len na 20%, o bolo 404,88 m. Od 1.4.1948 sa mesaný postup plnej tunelovej rúry zvýšil na 33 m. Proti úinkom spodnej vody bola klenbách jednotlivých pásov robená izolácia doskami z vlnitého plechu krytými kamennou rovnaninou a na miestach, kde voda spôsobovala korozán betónu a muriva, izoláciou z asfaltových dosák krytých tvárnicami a vrstvou porézneho betónu. Celkom bolo zaizolovaných 11013 m2 v dke 1002 m. Výmurovka bola robená v samostatných pásoch s dkou 8 m s výnimkou portálových pásov, ktoré sú dlhé 3,5 m. Spolu bolo vymurovaných 149 pásov. Koajnice sa v tuneli zaali klás 18.10.1949. Na pracovnom vlaku bol parný ruše 333.197. Na druhý de, 19.10.1949, bolo kladenie koajníc ukonené a 21.10.1949 bolo zaštrkovanie. V tuneli bolo po oboch stranách vybudovaných celkom 56 bezpenostných výklenkov.
 
 Dúbravská strana

Dúbravský portál (P1)


avý zárubný múr


Pohad von z tunela
 
 
 Dúbravský portál (P1) leí v údolí kysihýbelského potoka (nachádza sa tu arborétum). Nachádza sa v km 18,012 (stavebný km 17,889). Pravý zarubný múr s murovaným odtokovým kanálom má dku 24 m, zárubný múr naavo je dlhý 28 m. Pred vstupom do tunela je umiestnená náves 121 (1), tabuka s kríom, ktorá slúi namiesto predzvesti vchodového návestidla elezninej stanice Banská Štiavnica. Tunelová rúra ide od Dúbravského portálu (P1) v priamom smere. Tra má v úseku dlhom 660 m od vchodu do tunela stúpanie 13‰, po dosiahnutí vrcholového bodu má v dke 560 m klesanie 3‰. Od tunelového pásu 135 ide tra avým oblúkom s polomerom R=300 m, v oblúku vychádza z tunela a pokrauje do elezninej stanice Banská Štiavnica. Banskoštiavnický portál (P2) sa nachádza v km 19,207 (stavebný km 19,083). Zarubný múr s murovaným kanálom vpravo a zárubný múr naavo majú dku 35 m.
 
Banskoštiavnická strana

Banskoštiavnický portál (P2)


Pravý zárubný múr


Banskoštiavnický portál (P2)
 
 Súasné obdobie
 
V posledných rokoch tunel prešiel viacerými iastonými rekonštrukciami. Nedávno, vo februári 2006 sa pri komplexnej kontrole prišlo na to, e dochádza k deformácii a oslabeniu tunela. Zistené bolo drvenie a vytláanie kameov a korózia oceových skruí, ktoré slúia na podporu tunela. Stav tunela si vyadoval nevyhnutnú rekonštrukciu, preto došlo k prerušeniu elezninej dopravy, a asi do polovice mája 2006 bola doprava zabezpeovaná autobusmi. Rebrovité oceové skrue sú v tuneli sústredené na dvoch miestach. Jedno miesto je v tunelovom páse 39, kde je umiestnených niekoko oceových skruí, ktoré podopierajú tunelovú klenbu. V súasnosti je u asi polovica tunelu vybetónovaná obmurovkou, aj napriek tomu tu dochádza k presakovaniu vody.
 
Oceové skrue v 39. tunelovom páse


Voda presakuje cez betónovú obmurovku
 
 
 Rekonštrukcia tunela pokraovala aj v tomto roku. Od pondelka 14.4.2008 do piatku 13.6.2008 bola kvôli rekonštrukcii tunelových pásov banskoštiavnického tunela na trati 154 opä zastavená osobná elezniná doprava a vlaky boli poas výluky nahradené autobusmi. Poas tejto rekonštrukcie sa pracovalo blišie k banskoštiavnickému portálu v tunelovom páse 135. Na podporu tunelovej klenby je tu umiestnených 16 oceových skruí.
 
Oceové nosníky podopierajú tunelovú klenbu


16 oceových skruí v 135. tunelovom páse
 
 
  V mieste rekonštrukcie je stále obmedzená traová rýchlos na 30 km/hod. Niektoré oceové podpory na oboch spomenutých miestach prechádzajú aj cez bezpenostné výklenky, take tieto u neslúia svojmu úelu. Okrem tunelovej klenby sa opravujú aj bezpenostné výklenky, tentoraz to je prvý naavo od vchodu do tunela na banskoštiavnickej strane. Z fotografií je zrejmé, e oprava tunela nie je zatia dokonená a jeho rekonštrukcia bude pokraova, resp. pokrauje. V elezninej stanici Banská Štiavnica je stále odstavený pracovný vlak spolonosti Slovenské tunely, ktorá rekonštrukciu vykonáva. V príleitostnom rozhovore mi jeden starší domáci pán povedal, e v mieste nad tunelom na Kalvárii, ako sa volá miestna as Banskej Štiavnice, viedol niekedy aquadukt, teda povrchový vodovod, ktorý bol zrušený. Teraz voda, ktorú aquadukt predtým odvádzal povrchom, presakuje do podzemia a pravdepodobne narúša tunel. U poas výstavby tunela spôsobovala voda problémy, jej kyslos dosahovala hodnotu 1049,4 SO3/l a pôsobila tak agresívne, e poškodila aj koajnice stavebnej úzkokoajnej eleznice. 
 
Prechodné obmedzenie traovej rýchlosti v mieste rekonštrukcie


Opravovaný bezpenostný výklenok
 
 
  Ak mi niekedy vyjde as, do Banskej Štiavnice opä zájdem, aby som zistil, i sa z tunajším tunelom nieo deje. Okrem verejných zdrojov a poznámok autora boli pouité: 
 Fotografie Banskoštiavnického (Kolpašského) tunela si môete pozrie vo fotoalbume. Foto: © Ing. Peter Páteek

Svisiace lnky:
tiavnick Ana ete ije (26.12.2012)
Ncko cestoval do Banskej tiavnice (23.04.2010)
Tra 154: Hronsk Dbrava - Bansk tiavnica (27.09.2007)


Home