eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 07.10. 2022
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Mosty a tunely: tra������������ 100
Oprava druhho Bratislavskho tunela finiuje
Peter, 11.12.2007 (23641 pretan)

Cestujúci na trati 100, resp. 110 a poniektorí fanúšikovia elezníc vedia, e prebieha rekonštrukcia jedného z dvoch Bratislavských elezniných tunelov. elezniná doprava na uvedených tratiach je pomerne hustá, preto chýbajúca tra idúca v druhom tuneli prevádzku komplikuje. No oprava tunela by mala by hotová do konca tohto roku.

Bratislavské elezniné tunely sú najstaršie tunely na Slovensku. O ich vzniku a histórii budú uvedené informácie v niektorom alšom príspevku. Teraz sa však pozrime na prebiehajúcu opravu. 
 
Pohad na stavenisko na Lamaskej strane

Problém s odvezením starého materiálu zo elezniného spodku a dovozom stavebného materiálu bol vyriešený vybudovaním provizórnej cesty k tunelu. 
 
Provizórna cesta z panelov poloených na tra

Podstata opravy spoíva vo výmene elezniného spodku. Po odstránení pôvodnej koaje bol elezniný spodok vybágrovaný a vybudovaný bol nový. Ten bol vybudovaný po celej dke tunela a na Lamaskej strane koní tu. 
 

Nevyhnutná malá mechanizácia, bez ktorej sa nezaobíde iadna stavba 
 

Na betónový podklad bola poloená nová koaj. Pouité boli oceové podvaly s ochranou proti korózii. U na prvý pohad je vidie, e ide o novú technológiu. 
 Tvar a usporiadanie podvalov urite zaujme odborníkov a aj laikov. 
 
Detailný pohad na pouité oceové podvaly

Prebiehajúca oprava sa netýka výmurovky tunela ani trolejového vedenia, ale len elezniného spodku a zvršku. 
 
Pohad do tunelovej rúry rekonštruovaného tunela

Ešte jeden detailný záber na technológiu, ktorú dodáva nemecká spolonos. 
 

Zatia o som ja dokumentoval stav rekonštrukcie, jediným prevádzkovaným tunelom prešlo viacero osobných a nákladných vlakov v oboch smeroch. 
 

Nepotrvá to u dlho a táto tabua bude odstránená. Oprava by mala by ukonená do konca roku a potom bude elezniná doprava opä môc vyuíva aj zrekonštruovaný tunel. 
 

alšie fotografie z rekonštrukcie druhého Bratislavského tunela si môete pozrie vo fotoalbume. Foto: © autor

Svisiace lnky:
Z Archvu: Ke okuliarniky do Viedne chodili (17.08.2010)
Zastvka Bratislava-elezn studienka a erven most (22.04.2010)
eleznin stanica BratislavaLama (17.03.2010)
Z archvu: Odklonov povodov vlaky 2006 (14.02.2009)
160 rokov elezninej trate z Gnserndorfu do Bratislavy (20.08.2008)
Druh Bratislavsk (Lamask) tunel op v prevdzke (21.04.2008)
Tra 100: Bratislava hl.st. - Devnska Nov Ves - Marchegg BB - Viede BB (27.09.2007)


Home