eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 08.12. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
L - ������������������������������������������������������������������������
Modernizcia elezninej stanice Poprad-Tatry (2.)
Peter, 31.10.2007 (97181 pretan)

  V Poprade sa da 26. septembra 2007 uskutonilo slávnostné uvedenie do prevádzky projektu modernizácie a rekonštrukcie elezninej stanice Poprad-Tatry.  Slávnostného aktu sa zúastnili zástupcovia elezníc Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR ako aj zástupcovia dodávateov.  

 Základné údaje o modernizácii stanice
 
Investor:
eleznice Slovenskej republiky
Dodávate:
 
"Zdruenie Poprad-Tatry" – vedúci len TCHAS, s r.o., Ostrava, a len zdruenia Trnavská stavebná spolonos, a.s., Trnava
Generálny projektant:
Reming Consult, a.s.
Realizácia:
apríl 2006 - august 2007
Náklady stavby:
858 mil. SK (75% EÚ štrukturálny fond, 25% štátny rozpoet
 
Zdruenie Poprad - Tatry
Rekonštrukcia st. Poprad-Tatry

elezniná stanica Poprad-Tatry je súasou V. medzinárodného tranzitného koridoru, ktorý na území Slovenskej republiky ide z Bratislavy cez ilinu a Košice do iernej nad Tisou (štátna hranica s Ukrajinou). Mimoúrovovo je na u napojená tra 183 Tatranskej elektrickej eleznice (TE), ktorá spája st. Poprad-Tatry so Starým Smokovcom a Štrbským Plesom. Úrovovo je pripojená odboná tra 185 do Plava a Tatranskej Lomnice. Modernizácia významným spôsobom zlepšila kultúru cestovania, bezpenos elezninej prevádzky a technické vybavenie tohto dôleitého dopravného uzla.

Nové tretie nástupište - vpravo nástupište TE
Rekonštrukcia st. Poprad-Tatry
 
Cieom rekonštrukcie bola optimalizácia konfigurácie koajiša a modernizácia nástupíš s mimoúrovovým kríením komunikácie pre peších spolu s napojením na prestupnú halu TE a výpravnú budovu. Rýchlos na koajniciach . 1 a . 2 sa zvýšila na 100 km/hod., na ostatných koajniciach na 40-60 km/hod. Zvýšená bola taktie bezpenos a spoahlivos elezninej prevádzky s nárastom kapacity stanice na 2 000 cestujúcich za hodinu. Realizácia stavby rešpektuje všetky platné normy a štandardy a umouje bezbariérový prístup.

Západná as stanice
Rekonštrukcia st. Poprad-Tatry
 
Najzloitejšie bolo vybudovanie mimoúrovového prístupu na nové ostrovné nástupištia vrátane ich prepojenia s prestupnou halou TE. Vybudovaný bol podchod pre cestujúcich v dke 47,5 m, ktorý spája 1., 2. a 3. nástupište priamo s predstaniným priestorom.

Vyústenie z podchodu smerom do mesta
Rekonštrukcia st. Poprad-Tatry
 
alšia monos mimoúrovového prístupu z haly na nástupište 2. a 3. je prestupovou halou TE. Vertikálny pohyb cestujúcich umoujú dva osobné výahy v odbavovacej hale, dva osobné výahy v prestupnej hale, dva osobné výahy v podchode a jeden osobný výah v prevádzkovej budove. Spojenie nástupiša . 2 a 3 s prestupovou halou TE je zaistené krytými presklenými schodiskami a 2. nástupište je navyše doplnené o presklenú halu s dvoma eskalátormi. Toto riešenie umouje priamy prestup z ktoréhokovek nástupiša priamo na vlaky TE.

Eskalátory medzi nástupišami
Rekonštrukcia st. Poprad-Tatry
 
Stavebné práce sa týkali tie sanácie elezniného spodku v objeme 13 068 m3, obnovy elezniného zvršku v dke 12894 m a obnovy 32 výhybiek. Vybudované boli 2 ostrovné nástupištia v dke 400 m a 250 m a jedno jednostranné nástupište v dke 400 m pri výpravnej budove. Všetky nástupištia sú riešené v súlade s najnovšími predpismi pre pohyb zdravotne a telesne postihnutých cestujúcich.

Stavebné práce boli rozsiahle
Rekonštrukcia st. Poprad-Tatry
 
Do prevádzky boli dané nové elektronické staniné zabezpeovacie zariadenia, alej oznamovacie zariadenia, integrované telekomunikané zariadenia, miestna kabelá, rozhlasové zariadenie, rádiový systém, hodinové zariadenie, kamerový systém, elektrická poiarna signalizácia a informaný systém pre cestujúcich. V areáli bol vybudovaný nový vodovod v dke 548 m a nová kanalizácia v dke 1431 m.

Informané paneli na nástupišti
Rekonštrukcia st. Poprad-Tatry
 
Rekonštrukciou prešlo aj trakné vedenie v celkovej dke 9498 m a zmodernizované boli silnoprúdové zariadenia a rozvody, ako aj rozvod nízkeho napätia.
 
Trolejové vedenie bolo vybudované nové
Rekonštrukcia st. Poprad-Tatry
 
Poas rekonštrukcie bolo nutné zachova elezninú prevádzku v stanici pri pohybe cca 1500 osôb za hodinu, o sa podarilo bez úrazu cestujúcich a pracovníkov stavby. Práce boli organizované tak, aby nedochádzalo k nadmernému zaaovaniu hlukom a prašnosou okolia elezninej stanice, ktoré je súasou širšieho centra mesta Poprad.

Rekonštrukcia prebiehala za plnej prevádzky
Rekonštrukcia st. Poprad-Tatry
 
elezniná stanica Poprad-Tatry dostala po 25 rokoch podobu, akú jej naplánovali projektanti pred jej výstavbou koncom sedemdesiatych rokov. Rekonštrukciou sa zmodernizoval jeden z najdôleitejších elezniných uzlov na Slovensku. Zvýšila sa prejazdná rýchlos, bezpenos dopravy a stanica sa stala bezbariérovou. O rok by sa mala rekonštruova prestupová hala Tatranských elektrických elezníc, ktorá bola odovzdaná v roku 1991.
 
 
Fotografie modernizovanej elezninej stanice sú vo fotoalbume. © Ing. Peter Páteek

Zdroj: SR, verejné zdroje, poznámky autora

Svisiace lnky:
Modernizcia elezninej trate Poprad Luivn (31.01.2018)
eleznin stanica Vydrnk (KB) (14.01.2016)
Rekontrukcia prijmacej budovy v Koiciach pokroila (2.) (25.10.2015)
Pendolino na Slovensku op skonilo (24.07.2015)
Po stopch zhadnho (ne)tvora (30.03.2015)
trba je trba (04.11.2014)
Rekontrukcia prijmacej budovy v Koiciach pokroila (26.10.2014)
Jarn prce pod Tatrami (16.03.2014)
Snehov spravodajstvo zo trby (09.02.2014)
Ako si v piatok zresetova hlavu (27.09.2013)
Historick kalendr (1.) (01.06.2013)
Zimn pohadnica zo trby (05.03.2013)
Kraoviansky tunel 2. (04.11.2012)
Vykoajenie nkladnho voza vo Vchodnej (08.10.2012)
Utorok vo Vaci (21.02.2012)
eleznin stanica Koice prejde obnovou (20.01.2012)
tiavnick tunel (05.01.2012)
Bujanovsk tunel (11.11.2011)
Mimoriadne vlaky Margecany Krompachy po novom (10.09.2010)
Vlaky nahradia autobusy v seku Margecany Krompachy (25.08.2010)
Run viadukt, tunel, zastvka, vhyba (23.12.2009)
ahanovsk tunel (08.11.2009)
Modernizcia elezninej stanice Poprad-Tatry (1.) (30.10.2007)
Tra 180: ilina - Vrtky - Poprad-Tatry - Margecany - Kysak - Koice (27.09.2007)


Home