eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 03.10. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
N������������������������������������������������������������������������kladn������������������������������������������������������������������������ doprava
Modernizcia elezninej stanice Poprad-Tatry (1.)
Peter, 30.10.2007 (80559 pretan)

     V prvom polroku 2006 prenikli na verejnos informácie o pripravovanej rekonštrukcii a modernizácii elezninej stanice Poprad-Tatry. Ako správny elezniný fanúšik som sa teda vybral do Popradu, aby som zachytil vtedajšiu podobu tunajšej stanice. Samozrejme, e do Popradu som obas zašiel, aby som zachytil situáciu poas jej modernizácie. Moje postrehy Vám prinášam v tejto krátkej fotoreportái.

Modernizácii predchádzalo vybudovanie provizórnych doasných sypaných nástupíš, aby bola naalej zabezpeená osobná doprava.
 
Provizórne nástupiša
Rekonštrukcia st. Poprad-Tary
 
Z informácií, ktoré zverejnili eleznice Slovenskej republiky vyplynulo, e rekonštrukcia a modernizácia by mala stá viac ako 858 mil. Sk. Malo ís o výstavbu troch zastrešených nástupíš, výstavbu nadchodov a prepojenia nástupíš s prestupovou halou Tatranských elektrických elezníc (TE), podchodov pre cestujúcich, ktorými sa prepojí vstupná hala s nástupišami. Súasou by mali by eskalátory a výahy pre immobilných cestujúcich, take po rekonštrukcii by mala by celá stanica bezbariérová.
 
Vlak EC 120 z Prahy do Košíc prichádza k provizórnemu nástupišu
Rekonštrukcia st. Poprad-Tary
 
V rámci modernizácie sa zrekonštruuje cca 13 kilometrov koají a zabezpeovacia technika súvisiaca so elezninou dopravou. Rýchlos na koajniciach sa má zvýši na 100 km/h. Modernizácia by mala by ukonená v auguste 2007.
 

Celkový pohad na strednú as stanice
Rekonštrukcia st. Poprad-Tary
 
V elezninej stanici bude po modernizácii fungova nové elektronické staniné zabezpeovacie zariadenie. Pre informovanie cestujúcich sa vybuduje nové oznamovacie a informané zariadenia. Pre ich bezpenos bude slúi aj nový kamerový systém.

Nové staniné koaje v prevádzke
Rekonštrukcia st. Poprad-Tary
 
Modernizáciou sa má zvýši kapacita stanice na 2 000 cestujúcich za hodinu. Celá rekonštrukcia sa robila za plnej prevádzky na stanici, o dokazujú aj fotografie.
 
Osobný vlak odchádza od druhého rozostavaného nástupiša
Rekonštrukcia st. Poprad-Tary
 
Rekonštrukcia a modernizácia elezninej stanice Poprad-Tatry bola financovaná zo štrukturálnych fondov Európskej únie vo výške 75 % a z prostriedkov štátneho rozpotu vo výške 25 %.

Rozostavané druhé a tretie nástupište
Rekonštrukcia st. Poprad-Tary
 
Investorom stavby boli eleznice Slovenskej republiky a dodávateom stavby Zdruenie Poprad-Tatry.
 
Informaný panel
Rekonštrukcia st. Poprad-Tary
 
elezniná stanica Poprad-Tatry leí na V. medzinárodnom tranzitnom koridore, ktorý na území Slovenskej republiky vedie z Bratislavy cez ilinu a Košice do iernej nad Tisou.
 
Rýchlik z Košíc do Bratislavy odchádza od druhého nástupiša
Rekonštrukcia st. Poprad-Tary
 
Z hadiska osobnej dopravy je stanica v Poprade významným elezniným uzlom, je vstupnou bránou do tatranského regiónu, ako aj do samotných Vysokých Tatier.
 
Kométa (EMU 26.001)
st. Poprad-Tary
 
Spracované poda informácii elezníc Slovenskej republiky, a.s., informácií z verejných zdrojov a osobných poznámok autora. 

Svisiace lnky:
Modernizcia elezninej trate Poprad Luivn (31.01.2018)
eleznin stanica Vydrnk (KB) (14.01.2016)
Rekontrukcia prijmacej budovy v Koiciach pokroila (2.) (25.10.2015)
Pendolino na Slovensku op skonilo (24.07.2015)
Po stopch zhadnho (ne)tvora (30.03.2015)
trba je trba (04.11.2014)
Rekontrukcia prijmacej budovy v Koiciach pokroila (26.10.2014)
Jarn prce pod Tatrami (16.03.2014)
Snehov spravodajstvo zo trby (09.02.2014)
Ako si v piatok zresetova hlavu (27.09.2013)
Historick kalendr (1.) (01.06.2013)
Zimn pohadnica zo trby (05.03.2013)
Kraoviansky tunel 2. (04.11.2012)
Vykoajenie nkladnho voza vo Vchodnej (08.10.2012)
Utorok vo Vaci (21.02.2012)
eleznin stanica Koice prejde obnovou (20.01.2012)
tiavnick tunel (05.01.2012)
Bujanovsk tunel (11.11.2011)
Mimoriadne vlaky Margecany Krompachy po novom (10.09.2010)
Vlaky nahradia autobusy v seku Margecany Krompachy (25.08.2010)
Run viadukt, tunel, zastvka, vhyba (23.12.2009)
ahanovsk tunel (08.11.2009)
Modernizcia elezninej stanice Poprad-Tatry (2.) (31.10.2007)
Tra 180: ilina - Vrtky - Poprad-Tatry - Margecany - Kysak - Koice (27.09.2007)


Home