eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.11. 2022
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
L - ������������������������������������������������������������������������
Projekt: Modernizcia elezninej stanice PREOV
admin, 28.10.2007 (24370 pretan)

Základným cieom navrhovaného riešenia je zabezpei poadované parametre medzinárodného elezniného koridoru C 30/1, do ktorého bola poda dohody AGTC elezniná tra Plave – Kysak zaradená. Celé územie stavby sa nachádza v priestore jestvujúcej elezninej stanice Prešov a jej koajiska. Z celkového koajiska sa stavba dotýka iba asti medzi výpravnou budovou (resp. nástupišom . 1) a koajou . 6. Týmito líniami a po obidve zhlavia je ohraniené budúce stavenisko.

Ciele a prínosy projektu

Peronizáciou elezninej stanice Prešov dôjde k funknému rozdeleniu stanice na as pre osobnú a tranzitnú nákladnú dopravu a na as pre nákladnú dopravu pre koniace a východzie vlaky. Cieom stavby je zvýšenie bezpenosti a kultúry cestovania cestujúcich zriadením nových ostrovných nástupíš s mimoúrovovým príchodom.

Hlavným prínosom stavby však bude zvýšenie bezpenosti elezninej premávky elimináciou udského initea nasadením modernej a vysokovýkonnej techniky a najmä zvýšenie bezpenosti cestujúcich vybudovaním ostrovných nástupíš a mimoúrovových prístupov na nástupištia.

Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku

Podchody pre cestujúcich: 2
Celková dka nástupíš: 900 m
Prúdová sústava: jednosmerná, 3 000 V
Zabezpeovacie zariadenie: nové elektronické staniné zab. zar.


 


Financovanie projektu a asový plán

Celkové náklady na projekt „elezniná stanica Prešov, peronizácia“ sa odhadujú max. na 767.000.000,- SKK. Navrhnutý je kombinovaný spôsob financovania, t.j. zo štrukturálneho fondu ERDF (max. 75 %) a zo štátneho rozpotu (25 %).

Predpokladaný termín zaiatku realizácie stavby je 03/2006 a predpokladaný termín ukonenia stavby je naplánovaný na 12/2007.

Zdroj: MDPT SR

Svisiace lnky:
Vlak a trolejbus na priecest v Preove (06.10.2013)
Kysack spojka (19.09.2012)
Vluka na trati Drienovsk Nov Ves - Liartovce (14.09.2011)
Lucia nasaden na trati 188 - fotoreport (12.05.2011)
eleznin stanica Preov - jese 2007 (07.10.2007)
eleznin stanica Preov - jese 2006 (05.10.2007)
Tra 188: Koice - Muszyna PKP (27.09.2007)


Home