eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 08.12. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Mosty a tunely: tra������������ 173
Viadukt Stratenk
Peter, 21.10.2007 (51419 pretan)

     Horehronie a najmä oblas Telgártu, ale tie údolie Hnilca, je as Slovenska, ktorá patrí medzi najkrajšie. Panenská príroda, istý vzduch a zaujímavá elezniná tra. Mnostvo príleitostí na letnú, i zimnú turistiku a šport. Vdy ke mám príleitos, zájdem na toto miesto, aby som tu relaxoval, pokochal sa nádhernou prírodnou scenériou a obdivoval elezniné objekty, ktoré tra 173 z ervenej Skaly do Margecian robia príalivou a jedinenou. Zatia tu obas prejde aj nejaký ten vlak, okrem osobných vlakov tu denne chodí rýchlik Horehronec z Bratislavy do Košíc a spä.

elezniná tra 173 z ervenej Skaly do Margecian celkom urite patrí medzi najkrajšie. Je na nej mnostvo zaujímavých mostov, viaduktov a tunelov. Urite si táto tra zaslúi našu pozornos a podrobnejšie skúmanie spomínaných objektov. V tomto lánku by som Vám chcel priblíi jeden menej známy, ale poda ma vemi pekný kamenný klenbový viadukt, ktorý nájdete na tejto trati medzi elezninými stanicami ervená Skala a Telgárt. Takýchto mostov na našich tratiach vea nie je. Ide o viadukt Strateník, ktorý nesie meno poda podzemného potoka, ktorý poveda viaduktu vyráa z podzemia opä na povrch. Podzemné potoky sú jednou z prírodných zaujímavostí, ktoré sa na Slovensku nachádzajú a potok Strateník urite nie je jediný podzemný potok, ktorý teie nielen na povrchu, ale tie v podzemnom labyrinte krasových hôr.
 
Zaujímavosou je, e potok s názvom Strateník sa v súvislosti s traou 173 okrem tohto prípadu vyskytuje aj pri obci Stratená. Ide o potok, ktorý sa v lokalite Stratená, asi 150 metrov vpravo od elezninej trate pri ceste (I/67) zo Stratenej do Dobšinej stráca v podzemí, aby sa asi po 2,5 kilometroch opä objavil na povrchu pri Dobšinskej Maši. Poda názvu tohto potoka nesie pomenovanie aj obec Stratená. i však v tomto prípade ide o ten istý podzemný potok neviem, túto otázku by mohli zodpoveda odborníci z oblasti speleológie.
 
Viadukt Strateník
Viadukt Strateník
 
Vráme sa k nášmu viaduktu Strateník. Najahšie sa k nemu dá dosta po ceste (I/66) z ervenej Skaly smerom do Telgártu. Niekoko sto metrov za kriovatkou, z ktorej odbouje cesta do Muráa, je odboka na lesnú cestu zo spevneným povrchom. Krátko po odboení cesta mimoúrovovo kriuje elezninú tra. Tu je moné odstavi auto a zostáva u len prejs zostávajúcu as trasy peši.

Most nad lesnou cestou
Viadukt Strateník
 
Tra vedie v priamom smere, neskôr v miernom v pravotoivom oblúku, po pravej strane nasleduje zárez. Po prejdení oblúka tra pokrauje opä v priamom smere a prichádzame k viaduktu.

Viadukt Strateník
Viadukt Strateník
 
Z jednej strany sa viadukt nachádza vo vemi tesnej blízkosti podhoria a z druhej strany je pre zmenu viadukt schovaný za husto vyrastenými prevane ihlinatými stromami. A to je pravdepodobne dôvod, preo je tento zaujímavý viadukt menej známy a jeho fotografie chýbajú na mnohých stránkach o elezniciach. Ani mne sa nepodarilo kvôli nedostatonému priestoru a bujnej vegetácii vyfoti tento viadukt poda mojich predstáv, mono v zimnom období budú podmienky o nieo lepšie.

Viadukt Strateník - tri klenby
Viadukt Strateník
 
Viadukt Strateník má tri otvory s klenbami so svetlosou 11 metrov. Leí v priamom úseku trate v km 89,799 (stavebný km 2,78) a dlhý je 42,640 metrov. Výška dosahuje 13,5 metrov.

Viadukt Strateník - vápencové kvaple
Viadukt Strateník
 
Prostredie je tu dos vlhké a z klenieb visia vápencové kvaple. Zaujímavý okrem samotného viaduktu je aj pohad na podzemný potok, ktorý sa tu v plnej sile vynára z podzemia.

Potok Strateník
Potok Strateník
 
Informácie o tomto zaujímavom mieste mono nájs napr. na internetovej stránke elezníc Slovenskej republiky a v knihe od ing. Dr. J. Konrzu: Stavba jednokolejné hlavní dráhy ervená Skala – Margecany, ktorý o tomto úseku napísal:

„Hned za ervenou Skalou pekrauje dráha zregulovaný Hron a silnici do Murán, pechází po viaduktu výtok potoku Ztrateník a pokrauje po svahu lesnatého úboí po horských lukách a posledních políkách do stanice Telgárt. Napravo na strání a tam vysoko nkam k oblakm šumí les, ze kterého v parném lét vn pryskyice vniká oteveným oknem vagonu. Po levé stran dráhy luinaté údolí, kterým klikat jako had spchá nám v ústrety tichý a mírný, jindy opt dosti rvavý Hron s hojnými pstruhy. Naproti zvedá se rozsáhlý masiv Kralovy Holy, který se mohutnými koeny opírá o Hron.“.
 
Kráova hoa
Kráova hoa
 
Škoda, e kvôli stiesnenému priestoru a bujnej vegetácii nie je vemi vhodný na fotenie prechádzajúcich vlakov tak, aby naplno vynikla jeho krása. Ale aj tak si tento viadukt zaslúi pozornos kadého správneho elezniného fanúšika nehovoriac o tom, e je vemi vhodnou predlohou pre modelové koajisko.
 
Viadukt Strateník - smer ervená Skala
Viadukt Strateník
 
alšie fotografie viaduktu STRATENÍK si môete pozrie vo fotogalérii.

Svisiace lnky:
S Papagjom na Horehronie (30.09.2014)
Pod Krovou hoou op iiel parn vlak (03.08.2014)
Dnes iiel Dobinsk adov expres (26.07.2014)
Pozvanie na vlet: Dobinskm adovm expresom (20.07.2014)
Zamraen v Raji 2013 (18.08.2013)
Za Pomaranom na Horehronie (07.08.2013)
Zamraen v Raji (21.08.2012)
Do Gelnice za Magdou (19.03.2012)
Motorkou z Koc do Gelnice (11.03.2012)
Margecianska spojka (26.03.2011)
eleznin stanica Dobinsk adov Jaskya (26.01.2011)
Parnm vlakom popod Krovu hou (07.08.2009)
Stratensk labyrint (3.) Hamrick tunel - Dedinky (25.06.2009)
Stratensk labyrint (2.) Straten Stratensk tunel (11.06.2009)
Telgrtska sluka (z histrie trate) (01.06.2009)
Stratensk labyrint (1.) Dobinsk adov Jaskya - Straten (29.05.2009)
Tunel pod Besnkom (17.02.2008)
Hronsk tunel (02.01.2008)
Kamenn most v Telgrte - Chmarosk viadukt (23.12.2007)
Telgrtsky viadukt (05.12.2007)
Telgrtsky tunel (03.12.2007)
Tra 173: erven Skala - Telgrt - Nlepkovo - Margecany (27.09.2007)


Home