eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.11. 2022
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
L - ������������������������������������������������������������������������ - zobrazeno 10 z 26 
|1-10| |11-20| |21-30|
eleznin stanica Lubenk
elezniná stanica Lubeník leí na jednokoajnej miestnej trati 165 Plešivec – Murá v km 25,4 medzi stanicami Jelšava a Revúca. elezniná tra z Plešivca do Muráa bola do prevádzky uvedená 22. novembra 1893. Stanica je orientovaná v severojunom smere. Stanica dostala svoju súasnú podobu v sedemdesiatych rokoch minulého storoia, kedy bola vykonaná jej rozsiahla prestavba.

eleznin stanica Pieany

elezniná stanica Piešany leí na dvojkoajnej elektrifikovanej trati 120 Bratislava hl. st. - ilina. Koajisko stanice je orientované v severojunom smere. Do juného zhlavia je zaústená taktie neelektrifikovaná koaj miestnej trate z Vrbového. Výpravná budova stanice je situovaná napravo od koajiska v smere z Bratislavy do iliny. V rámci výstavby V. koridoru bola stanica nedávno zrekonštruovaná. 

eleznin stanica enkvice

elezniná stanica v Šenkviciach leí na dvojkoajnej elektrifikovanej trati 120 Bratislava – ilina. Pôvodná stanica bola v Šenkviciach postavená ešte poas výstavby prvej konskej eleznici na Slovensku. Konská eleznica viedla z Bratislavy do Trnavy a Serede. Napriek finanným problémom bola 19.10.1845 tra dokonená po Šenkvice.
 

eleznin stanica Pezinok

elezniná stanica v Pezinku leí na dvojkoajnej elektrifikovanej trati 120 Bratislava – ilina. Orientovaná je v severojunom smere a je elektrifikovaná traknou napäovou sústavou 25 kV, 50 Hz. Stanica patrí medzi najstaršie stanice, postavená bola na prvej eleznici na Slovensku s animálnou trakciou. Konská eleznica viedla z Bratislavy do Trnavy a Serede, jej prvý úsek z Bratislavy do Svätého Jura bol otvorený 27.9.1840 a zo Svätého Jura do Pezinka 30.6.1841.

eleznin stanica Svt Jur

elezniná stanica vo Svätom Jure patrila medzi najstaršie na Slovensku. Dnes je z nej u len zastávka. Leí na dvojkoajnej elektrifikovanej trati 120 Bratislava – ilina. Orientovaná je v severojunom smere a je elektrifikovaná traknou napäovou sústavou 25 kV, 50 Hz. Stanica vo Svätom Jure bola postavená na prvej eleznici na Slovensku ešte s animálnou trakciou. Konská eleznica viedla z Bratislavy do Trnavy a prvý úsek z Bratislavy do Svätého Jura bol otvorený 27.9.1840. 

eleznin stanica Revca

   elezniná stanica Revúca leí v km 32,159 na trati 165 z Plešivca do Muráa. Da 21. novembra 1893 prišiel z Plešivca do Revúcej prvý slávnostný vlak a 22. novembra 1893 zaala na trati riadna prevádzka. Mesto Revúca je známe tým, e tu bolo 16. septembra 1862 zaloené Prvé slovenské gymnázium.

eleznin stanica Mur

   elezniná stanica Murá leí v km 40,926 a je poslednou a zárove koncovou stanicou na trati 165, ktorá vychádza z Plešivca.
 
Slávnostné otvorenie trate z Plešivca do Muráa bolo 21. novembra 1893 a od 22. novembra 1893 zaala pravidelná prevádzka.

ivot v st. arisk Lky (2.)

  Pri písaní prvého lánku som ešte nevedel, e budem pisa aj druhý lánok. Týmto druhým lánkom teda doplním predchádzajúci lánok. A kede dnes máme 115. výroie trate 194 Prešov - Bardejov, a v období máj - december 2008 prebehla rekonštrukcia elezninej stanice Šarišské Lúky, to je vhodná príleitos pre napísanie tohto lánku.

eleznice zrekontruovali eleznin stanicu v Starom Smokovci

 Prednedávnom boli zverejnené informácie o tom, e eleznice chcú rekonštruova elezninú stanicu v Starom Smokovci. Do 6. júna tohto roku sa malo zrekonštruova 2. a 3. nástupište, elezniný zvršok a osvetlenie. elezniná stanica Starý Smokovec leí na úzkorozchodnej trati 183 z Popradu na Štrbské Pleso. Zo stanice odbouje úzkorozchodná tra 184 do Tatranskej Lomnice.

ivot v st. arisk Lky

 elezniná stanica Šarišské Lúky sa nachádza na trati 193 Prešov – Humenné a na trati 194 Prešov – Bardejov. V súasnosti je stanica vyuívaná prevane pre nákladnú dopravu, ale stoja tu aj osobné vlaky. Aj ke tu necestuje vea udí, pretoe stanica je aleko od obytných domov, udia tu cestujú do práce v blízkom priemyselnom parku zvaným Širpo.


Home