eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.11. 2022
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
L - ������������������������������������������������������������������������ - zobrazeno 10 z 26 
|1-10| |11-20| |21-30|
Nsledky povodne v Lubenku
Poas tohtoroného leta príroda vo svete, ale aj u nás, ukázala svoju silu. V piatok podveer, 29. júla 2016, sa Revúcej a v jej okolí spustila z oblohy taká silná prietr mraien, e na niektorých miestach napadlo a 130 litrov vody na jeden meter štvorcový. Také obrovské mnostvo vody nestíhalo odteka a stúpajúca voda zaala zaplavova všetko, o jej prišlo do cesty.

Nov nstupite v Roave

V auguste tohto roku na elezninej stanici v Roave prebiehala rekonštrukcia nástupiša pri koaji . 1. Príleitostne som na roavskú stanicu zašiel a rekonštrukné práce sledoval a zadokumentoval. Nové nástupište je u vybudované a slúi cestujúcej verejnosti. Niekoko informácií a fotografií z rekonštrukcie je vo fotoreportái.

Rekontrukcia v stanici Rimavsk Se

Od 23. júla 2012 prebieha kompletná rekonštrukcia koaje . 2 v stanici Rimavská Se na trati 160 Zvolen – Košice. Do Rimavskej Sei som u dvakrát zašiel, aby som priebeh rekonštrukcie zaznamenal. Niekoko fotografií z prebiehajúcej rekonštrukcie je vo fotoreportái.
DOPLNENÉ NOVÉ FOTOGRAFIE!

eleznin stanica Plaveck Mikul

elezniná stanica v Plaveckom Mikuláši je poslednou na trati 112 vedúcej zo stanice v Zohore. Osobná doprava na trati Zohor – Plavecký Mikuláš bola zastavená 2. februára 2003, potom krátky as osobnú dopravu zabezpeovala BRKS. U niekoko rokov je pre zlý stav elezninej trate doprava v úseku Plavecké Podhradie – Plavecký Mikuláš zastavená úplne, ale o tejto skutonosti sa na stránke správcu elezninej infraštruktúry nedozviete. 

OZ Kamenica bojuje o Star Kremniku

Vyjadrenie OZ KAMENICA k listu SR: Opä pozdrav od elezníc, ktorý patrí medzi likvidané. V liste nám navrhujú dve alternatívy zachovania koaje na stanici v Starej Kremnike, ktoré nie je v našich silách splni. Tieto podmienky by boli pravdepodobne vysoké a neprijatené aj pre mnohé komerné firmy.
 

eleznin stanica Star Kremnika

elezniná stanica Stará Kremnika leí v km 235,985 na jednokoajnej trati 171 Zvolen – Diviaky medzi stanicami Hronská Dúbrava a Bartošova Lehôtka. Tra bola súasou Severnej uhorskej eleznice, ktorej úsek Zvolen (nákladná stanica) – Vrútky bol do prevádzky uvedený da 12. augusta 1872.

Hroz znik vpravnej budovy elezninej stanice v Nitre?

V súvislosti s plánovanou elektrifikáciou elezninej trate z Leopoldova do Nitry eleznice Slovenskej republiky (SR) oznámili aj svoj úmysel postavi novú výpravnú budovu v elezninej stanici Nitre. Napriek tomu, e SR údajne neplánujú súasnú výpravnú budovu zbúra, doteraz zverejnené informácie vyvolávajú pochybnosti.

eleznin stanica Nitra

elezniná stanica Nitra leí na trati Nové Zámky – Prievidza (140) v km 33,705, poda cestovného poriadku v km 36,000. Orientovaná je v severojunom smere. História vzniku stanice siaha do 19. storoia, kedy niektoré eleznice na Slovensku budovala Rakúska, resp. neskôr Rakúsko-Uhorská spolonos štátnej eleznice (StEG). Spolonos StEG vznikla 1. januára 1855 a výstavbu elezníc na Slovensku ovplyvovala dlhšie obdobie.

eleznin zastvka Nin ebastov

V kedysi samostatnej obci Niný Šebeš, dnes miestnej asti Prešova – Niná Šebastová leí elezniná zastávka Niná Šebastová, ktorá sa nachádza v km 53,87 na tratiach SR 193 Prešov – Humenné a 194 Prešov – Bardejov medzi stanicami Šarišské Lúky a Kapušany pri Prešove. Táto zastávka vznikla u pri výstavbe trate do Bardejova v roku 1893. Svoj úel plnila hlavne vaka nealekým kúpeom Iša. Ke tieto kúpele zanikli v osemdesiatych rokoch dvadsiateho storoia, zaal úpadok tejto zastávky...

eleznin stanica Nov Mesto nad Vhom

elezniná stanica v Novom Meste nad Váhom leí na trati 120 z Bratislavy do iliny. elezniné spojenie Nového Mesta nad Váhom s Bratislavou bolo otvorené u 2. júna 1876. Odvtedy elezniná stanica viackrát zmenila svoju podobu. Naposledy v roku 2007 v rámci výstavby V. koridoru.


Home